Ewald, Johannes OTTENDE OPTRIN

OTTENDE OPTRIN

PUFF, GEERT, OG DE FORRIGE

PUFF
Nu Naboe! -
HARL.
(Han omfavner den ene efter den anden.) Ei Herr Puff! - Herr Geert! -
PUFF
Her komme vi! -
LEANDER
Fordømt! -
PUFF
Nu veed jeg da, hvorledes vi betaler
Vor Gield -
LEANDER
Ak lær ham det! -
PUFF
Ti Millioner Daler -
LEANDER
For Fanden! - hvad jeg vil blant lutter - Jeg maa see,
Om jeg kun finder et af Fruentimmerne -
(Han gaaer.)
256
PUFF
Den Ven var vred -
HARL.
Ak nei! - den Stakkel, som jeg hører
Er ilde faren nok - Jeg negter ei - Det rører -
Hans Vanheld smerter mig - Det er en ærlig Ven -
PUFF
Jaja - Hver har sit Kors - Nu til vor Gield igien! -
Du veedst vor gamle Ret til visse -
HARL.
paa min ære -
PUFF
Reent ud, til Ørkenøer... Den kunde vi undvære -
Ehbien! - Den sælger vi - Og for en Pokkers Færd -
Den er dog, hvor det gaaer, to Millioner værd! -
HARL.
Ei! -
PUFF
Det er lidt - nu hør! - Vort Grønland! -
HARL.
(som falder ham om Halsen) Ak! - Herr Broder! -
PUFF
Det giør vel Sagen af, saavidt Hans Puff formoder -
Et Land, som Frankerig - Forstaae i Størrelse! -
Dog ei saa got for os, som for de Fremmede! -
Du veedst en Republik, som man ei saa kan nævne -
Den kunde bruge det - Og den har Raad og Evne -
HARL.
Imellem os Herr Puff - vel Schweitz -
PUFF
Nei Holland da! -
Hvor Pokker tager Schweitz saa mange Penge fra? -
HARL.
Ja, du har Ret - O snart! - Slaae til! -
PUFF
Nu - hele Landet 257
Just ei - hvad om vi og beholder et og andet? -
Der er dog nok igien - Den Østre Kant er størst -
Og dog - Jeg veed min Grund - Den vil vi sælge først -
HARL.
(i Tanker) Jaja -
PUFF
Hvad mener I? - Jeg haaber, at man sanker
Det meste - Harlequin! - Hvorfra de dybe Tanker? -
HARL.
Hvor længe har vi vel, om jeg tør spørge Dem,
Til Aar Totusinde, Trehundrede og Fem? -
PUFF
Hvad? - og hvorfor? -
HARL.
Nu ja - det var kun for at vide,
Om alt det Lapperie kan blive solgt i Tide -
PUFF
Hvorfor det Aarstal just? -
HARL.
Nu - i Fortroelighed! -
Der har jeg, Naboe Puff, saa min Betænkning ved -
PUFF
Ei der er længe til - Men hør! - Nu vil man svare
Ja - sælge kan enhver, dog bedre var, at spare -
Og det har Puff betænkt - Thi Naboer, overalt
Er det ei heller nok, at faae vor Gield betalt -
Mit mindste - Thi man veed, hvor høit jeg elsker Landet -
Og om jeg Dag og Nat bekymrer mig om andet -
Mit mindste Forsæt er, for evig at befrie
Mit Land - især den Stad, som jeg er Borger i -
Men frem for alle dem, som kummerlig og længe
Maa trygle Renterne af deres egne Penge,
Og faae dem kun med Knur - og trues med Rabat-
Dem vil jeg først befrie for Skyggen selv af Skat -
258
HARL.
De Stakler først? - og saa? -
PUFF
Det er dog alt for meget,
At svare Skat af Pant, og Renter af sit eget! -
HARL.
Ogsaa? -
PUFF
Ei Skyldnere! -
HARL.
Dem vil du? -
PUFF
Om jeg vil? -
De pantes ud for Skat, før Folk kan komme til -
HARL.
Haha! -
GEERT
Og denn med Gunst? -
PUFF
Vist Naboe Geert! - Barberer
Skal fries for Lugten selv af slig en Exeqverer! -
GEERT
Ich dakker Dem -
PUFF
Hvortil forleder ikke Trang? -
Betroe vi dem vor Hals dog ugentlig engang -
GEERT
Ei! Huuten skuddrer en! -
PUFF
Kun kort! - med min Bevilling
Skal Staten ei faae Gavn af Landet for en Skilling! -
HARL.
Herr Patriot? -
PUFF
Nu ja -
HARL.
Men skal da, for at frie
Vort Land, den stakkels Stat døe i et Slutterie? -
PUFF
Den gamle Snak! -
259
HARL.
Af Luft kan Loven dog ei leve! -
PUFF
Men skal den gaae paa Sviir? - og stadse, som en Greve? -
Troe mig! - Det er kun lidt, hvorved den kan bestaae! -
Meer, end Trefierdendeel er altid spildt derpaa! -
Lidt maa det koste! - Vel! - Men naar de først opdages,
Har vi Guldminer nok, hvoraf det Lidt kan tages! -
HARL.
Hei frisk! - omfavn mig! -
PUFF
Av!... Og hvorfor det min Ven? -
HARL.
Fordi du ei endnu har solgt Vestindien! -
PUFF
Nu ja - men først og sidst den store Kunst at
HARL.
Ei Naboe! - vist! - paa den er ei et Ord at svare -
Men holdt! - Det faldt mig ind - Sæt, at vi fik en Krig! -
PUFF
Troe mig, at Mangel best kan raade til Forlig! -
HARL.
For Pokker! - Du har Ret! -
PUFF
O Ødselhed! - betænker! -
Blot, for Exempels Skyld, hvad kastes bort til Enker? -
Hvi gifte de sig ei, saavelsom andre Møer? -
HARL.
En stakkels tandløs Hex? -
PUFF
Giør vel, ifald hun døer! -
260
HARL.
Nei Puff - Jeg veed, du er en Hund i at regiere
En Stat - Din Sag er klar - Jeg kan ei disputere! -
Men, det som kryber her - ved Milten - her omtrent -
Det drog dit Ord i Tvivl - selv om det stod paa Prent -
Hvad siger du min Geert! - Hei! - Hvad har kundet lime
De raske Læber til? - Tre Stavelser en Time! -
GEERT
Aha! -
HARL.
Den beste Mund paa Amtet! - Er du da Forstummet? -
GEERT
Nei! -
HARL.
Nu vel! - Og kan du snakke! -
GEERT
Ja! -
HARL.
Ja! - Nei! - og en Barber! - en Patriot! -
PUFF
Det kommer -
Han lærer vel vort Sprog!... Og leve vi til Sommer...
GEERT
Den vil ei flide mig - Som jeg dem sige schal -
Min Hoved, eller og den Danske Sprog er gal! -
HARL.
Til Sommer - han vort Sprog? - For Pokker! - vil I qvæle
En Christen? - Lever han til Morgen uden Mæle? -
Ei sprekken Sie kun væk! - Der' Sprog ist Ære vært -
Da ich kun var so høi, hab' ich schon Tydsk gelært! -
PUFF
Nei! - er Herr Geert min Ven - og om han ellers venter 261
Taalmodighed af mig med hans forfaldne Renter -
Saa Dansk med danske Folk! -
GEERT
- Jaja - Jeg selv empfant
Wie vigtigt! -
HARL.
Stakkels Geert! - saa staaer din Mund i Pant? -
PUFF
En stolt og dum Foragt, for Sproget, og for Landet,
Er vemmelig -
HARL.
Ei Pfui! - Hvor stinker den forbandet! -
Men Hiertet bløder mig for en betrængt Barbeer,
Som dog er frisk og sund, og ei kan snakke meer! -
Ja - En, som kommer med sit: Das ist Quark, men draussen
Da solltet ihr kun sehn! - Bey mir in Sachsen-Hausen! -
Da dreyt man Halsen um aufs lumpne danske Kram;
Ja den Landstrygere! - sye Munden til paa ham! -
Den deutske Patriot, som lod sig gut betalen,
For at forvirren Folk, at tressen und at pralen,
Og dog af Dovenskab ei gider lært vort Sprog! -
Ja - du har Ret - Slaae Laas for Munden af det Drog! -
Men Geert - Ein guter Ven von allen Potentaten,
Et stakkels got Vestfriis, som kun barberer Staten! -
GEERT
Ei Herr! - um Himlens Skild! - Jeg er en Patriot! -
Og Staatens Vol, so gut, als Deres Skiæg betroet -
HARL.
Ja saa! - Det glemte jeg - Men got! - Og kan man være
En Patriot, og stum tillige? -
PUFF Man maa lære! -
HARL.
For Pokker! - Lære Folk, at snakke uden Mund? - 262
Betænk! - og i vor Snak bestaaer dog alt vort Pund! -
Nu at nedgrave det? - hvorfor saa grum? - hvad nøder
Dertil? du kan dog Tydsk saa got, som andre Jøder! -
PUFF
Ei ei! -
HARL.
Vi hade Tvang - Hvorfor da tvinge ham? -
PUFF
At tale Tydsk, og selv at høre Tydsk, er Skam! -
HARL.
Men her? - imellem os? -
PUFF
Tydsk er en Gift for Landet -
Al vor Fortred er Tydsk! -
HARL.
Ei! -
PUFF
Tydsk er reent forbandet! -
HARL.
Und Holstein? - Hadersleb? - Neumünster? -
PUFF
Drømmer du? -
Er Holsteen Dannemark? -
HARL.
Nei! - Du har Ret endnu! -
PUFF
Betænk nu, hvad vi vandt! - kun blot - hvor stærk forøger
Vor Handel sig! - Den med saa mange skiønne Bøger?
Naar Folk først lære Dansk...
HARL.
Ei paa min Troe! - hvor blind! -
Hvor tosset jeg dog er, at det ei faldt mig ind! -
Lær Dansk min stakkels Geert! -
263
GEERT
Ja - Men de høie Tonen,
Hvori Herr Puff, so schön, betalt ti Millionen -
Befriet sin Land, und giør sin Sprog almindeligt!
Er patriotisch nok - Nur ich versteh' sie nicht! -
PUFF
Geert! - atter Tydsk? - Han veed...
GEERT
Herr! - hold mig det til gode! -