Ewald, Johannes FIERDE OPTRIN

FIERDE OPTRIN

HARLEQUIN

(der ved denne Larm glemmer den Aarsag han har at skiule sig)

OG DE FORRIGE

HARL.
(efter endeel latterlige Ophævelser) Der ligger nu den skat,
Du negtede mig før! -
SKRIVER
Hyæne! - Tigerkat! -
HARL.
Er Manden klog? -
SKRIVER
En Biørn var uden Tvivl din Amme! -
279
HARL.
Nei, Mette var en Gied -
SKRIVER
Fra Ulve maa du stamme! -
HARL.
Fordømt! - En ublue Digt! -
AGNETE
O gaae min Fader, gaae! -
Hans Høfligheder er ei værd at agte paa -
HARL.
Fra Ulve? - Hvilken Gift!-Ved Himlen, blot Satire! -
Min Grand-Papa beed Faar? - min Mormoer gik paa Fire? -
Men mærker du den Braad, som ligger skiult deri? -
AGNETE
(Med en Uroelighed, som hun lader see dette hele Optrin igiennem, ved at gaae frem og tilbage, og ved af og til at legge Øret til Døren.) Mig synes... kom! - o kom! -

(Hun vil trække Harlequin bort.)

SKRIVER
(der beseer sin Soels Rudera) O Styx! - o Raserie! -
HARL.
(til Agnete) Ulv Jarl var fordum en berygtet Stats-Forbryder -
Forstaaer du - seer du, hvad min Ulve-Slægt betyder? -
SKRIVER
(som før) Vi var Trojaner! -
HARL.
Hvad? -
SKRIVER
Vor Roes var fordum stor! -
HARL.
(til Agnete) Mærk vel! - Trajanus var en Statsmand, som jeg troer! -
280
SKRIVER
(til Agnete) Harpie, som jeg ei aflader at tilbede,
Hvormed optændte jeg din Lynild-svangre Vrede? -
HARL.
Hvad? - svanger? - Dog det er ja klart - han mener mig -
Thi Lynild, som man veed, er Oprør eller Krig! -
SKRIVER
(til Agnete) Svar! - hvi forgik min Soel ved Straalen af din Iver? -
AGNETE
Nu vel! - Den gik for vidt! - tilgiv mig det Herr Skriver? -
Dog troe mig, at i Angst, som den, hvori jeg er,
Opirrer intet meer, end Forelæsninger! -
SKRIVER
I Angst? -
AGNETE
Ja - helst naar Raad og Hielp er det vi vente! -
SKRIVER
De Raad og Hielp? -
AGNETE
Det var derfor, jeg lod Dem hente! -
SKRIVER
Hvori? - Hvad fattes Dem? -
HARL.
O Underværk! - og veed
Herr Skriver ei endnu den Stats-Begivenhed? -
SKRIVER
Og hvilken? -
HARL.
At Herr Jost for nyelig lod mig sætte,
Dog per Commission, som De da selv kan giette -
Kort - at jeg under Skin af Gield blev arrestert -
SKRIVER
Og undløb? -
HARL.
Ja - men alt mit Gods er confiskert! -
281
SKRIVER
Der' Gods? -
HARL.
Den sidste Skiærv! -
SKRIVER
For Gield? -
HARL.
Nu Ven, jeg tænker
De kiender meer, end jeg, til visse Statsmænds Rænker! -
Thi Jost har altid vært min alt for gode Ven! -
SKRIVER
Er Gielden virkelig? -
HARL.
Jeg kan ei negte den! -
SKRIVER
Der' Gods? -
HARL.
Det har Hans Puff af Venskab vildet tage
I sin Beskyttelse -
SKRIVER
Er intet meer tilbage? -
HARL.
Jeg selv! - min Stats-Forstand! -
SKRIVER
O Himmel! - intet meer? -
HARL.
Og min Lisette, og min Datter, som De seer! -
SKRIVER
Den Furie! - o Styx! - En tiggefærdig Pige
Har turdet vove sligt mod mig og mine Lige! -
HARL.
Herr Sviger-Søn! -
SKRIVER
Herr Giæk! - ei vist en afpilt Nar! -
En nøgen Ignorant! - en herlig Sviger-Får! -
HARL.
Hvem? - hvad? -
282
AGNETE
O ypperligt! - o skiønt! - bliv ved min Herre! -
HARL.
(meget kierlig) Min Ven! -
SKRIVER
Det Øienavn forskyldte jeg desverre! -
Ja! - Jeg nedlod mig til en vis - Nedladelse -
Et vist -
HARL.
Er det en Drøm, og sover jeg maaskee? -
AGNETE
De vaagner af en Drøm! -
SKRIVER
Han vaagner? - Ha hvor ilde
For ham, og for enhver, der vaagner alt for silde! -
Sæt nu!... ifald han fik et Gran af sund Forstand,
Hvor bittert blev ham da herefter Brød og Vand! -
Men roelig! -
HARL.
Han er fuld! -
SKRIVER
See her min Haand! - du bliver -
Du døer den Giæk, du er -
HARL.
Hei lystig, Broder Skriver! -
Hvad koster Flasken? -
SKRIVER
Bort med slig Fortroelighed,
Hvis mindste Skin en Mand, som jeg, maa rødme ved! -
Hvad maatte Verden og vort lærde Selskab dømme? -
Man kunde troe tilsidst, at jeg fandt Smag i Drømme;
Om jeg endnu blev ved at taale dem af dig,
Da her er intet meer som kan undskylde mig! -
Til Daarekisten gaae! - der skiærts med dine Lige,
Du Ødeland, som vil bestyre Land og Rige! - 283
Du Gienfærd af en Nar! - Fordrukne Ostrogot! -
Giør dig en Stat af Straae, du Pesthuus-Patriot! -
HARL.
Spyeflue! - Giedehams! - Hugorm, hold op at stikke! -
Bort af mit Huus! -
SKRIVER
Bort? - Nar, jeg er der ikke! -
Det er ei dit - dog vel! - Herr Jost, min gode Ven -
HARL.
Forræder! -
SKRIVER
Skiul dig kun! - vi samles vel igien! -
(Han gaaer.)