Ewald, Johannes OTTENDE OPTRIN

OTTENDE OPTRIN

JOST OG PUFF

JOST
(Uden at bekymre sig om Puff, eller at svare paa hans adskillige Hilsener, uagtet at disse, imod Puffs Forsæt, og blot mekanisk, altid blive dybere og dybere -) Den Skurk! - Den nedrige! - Den utaknemmelige! -
En herlig Sviger-Søn! - Hvad vil den Nar da sige? -
Han undløb? - Jeg maa lee - Fra hvem? - Og om saa var -
Skal du forraade ham? - Din Ven? - Din Sviger-Får? -
See mig den vakkre Mand! - Ei Herr Tartüff! - Herr Skriver! -
Herr Jomfrue-Tyv! - Fordømt! - Vershøker! - Smag-Fordriver! -
Du min Agnete, du? - Ei vist! - Det var en Brud
For dig! - Du stikker og min Søn Leander ud! -
PUFF
Av Vee! - - (afsides)
JOST
(dog uden at hilse ham) Ha Herr Hans Puff! -
PUFF
Tak! - Som jeg seer, saa skiønner
Herr Skriver slet -
JOST
Fordømt, med slige Sviger-Sønner! -
Grib ham! - hæng ham! - han løb! - hvorhen? - en ublue Digt! -
Hvor løb han hen? - Fra hvem? - Og tør han vove sligt! -
PUFF
Nei neppe! - men min Ven! - og troer De man kan lide
Paa Rygtet? -
292
JOST
Hvad jeg troer, er ei din Sag at vide -
PUFF
Nunu - Jeg mener kun, om Skriver virkelig
Faaer Datteren? -
JOST
Og hvad kan det bekymre dig? -
PUFF
Ei! - Jeg tog altid Deel i alle Husets Sager -
JOST
For Pokker! - Ja det er en artig Deel, du tager! -
Kun Huuden tog han ei! - Han vover ei at flaae -
Ei dog! - Hvem faaer den Huud, som Puff kan ikke faae? -
Det gad han vidst! - Den Tyrk! - Først plyndrer han en Pige! -
PUFF
Men hvem begriber da, hvad al den Snak vil sige? -
Enhver vil have sit -
JOST
Du vidste, hvor jeg boer! -
Og jeg fortiente vel en Hilsen, som jeg troer! -
Naar hørte du, at Jost lod sine Venner stikke
I Nød? - Naar? -
PUFF
Er De da hans Ven! -
JOST
Din er jeg ikke -
PUFF
Ei ei Herr Jost, hvorfor? - Saa siig mig da, hvormed
Jeg har fortørnet Dem i min Uskyldighed? -
JOST
Uskyldig? -
PUFF
(med en antaget Kiækhed) Ja min Ven! - det haaber jeg at være,
Fordi jeg kræver mit -
JOST
Uskyldig! - paa min Ære! -
En Aagerkarl! -
293
PUFF
(meer sagtmælende) Ei pfui! - Det klæder Dem kun slet -
JOST
Hvad klæder Skielm? - Ja fnys! - Jeg kan bevise det! -
PUFF
De dømmer alt for haardt - Man slæber og man slider
Saa kummerlig for sit i disse dyre Tider -
Ja, var det fordum - da! - men nu? - hvad vinder man? -
Vi maa vel hielpe os, saaledes, som vi kan! -
JOST
Gaae! - ønsk dig ikke den forløbne Tid tilbage! -
En Aager-Skielm, som du, blev hængt i gamle Dage -
Ei fordum! - kommer man, med Ærlighed og Flid,
Ei nok saa langt endnu, som i Kong Oles Tid? -
PUFF
(han trækker paa Skuldrene) Om Skatten ikke var - beholdt enhver sit eget -
Men ak! -
JOST
Og det er dig, der troer du gavst formeget? -
Dog den, som fandt sit Brød paa en retfærdig Vei,
Selskabets Ven, og den Retskafne knurrer ei -
Han glemmer ei den Skat, det Levevæld, som flyder
Fra Staten i hans Skiød - Den Sikkerhed, han nyder! -
Men gav, saa suurt det faldt, sin Andeel villig hen,
Saasnart det gielder om at understøtte den! -
PUFF
Til Understøttelse - men ikke til at øde -
Giv Klogskab Statens Roer! -
JOST
Respect, fordømte Jøde! -
Troer du, din usle Skiærv berettiger dig til 294
At sprutte Gift, og frek at skryde, naar du vil? -
Peg paa den Ting, du troer at kunde være bedre! -
Viis Feil! - men tal med Agt! - med Frygt om Landets Fædre! -
Dog kun en ærlig Mand bør tale - Følg du mig! -
Flaae, ran, og tie! - Vær glad, at Staten glemmer dig! -
PUFF
Nu jeg tiltales her! -