Ewald, Johannes Johannes Ewalds samlede skrifter

SIETTE OPTRIN

HENRIK (med et Brev i Haanden) DE FORRIGE

HENRIK

Et Brev til dem, Hr. Leander!

ORGON

Jeg vil lade dig allene - Jeg vil gaae ind til min Broder - Hr. Argantes har desuden lovet at møde her i Eftermiddag - Vores lærde Magister kommer uden Tvivl og - bliv kun!

(Han gaaer.)

HENRIK

Argantes, og Hr. Magister Træknub! - Et herligt Selskab, for Hr. Orgon! - Det bliver et heelt Knippe Peber-Svende - I Eftermiddag vil det gaae ud over Konerne

LEANDER
(Som endnu seer efter Orgon.)

Arme Mand! - At saa giftig en Fordom skal forblinde - plage - vanære dig! - Men jeg maae læse mit Brev - det er fra Leonore -Jeg skielver for at bryde det - der var noget vigtigt, sagde du før? - Ak min Leonore; naar vil du tillade mig at nyde, at være vis paa min Lykke? - Den fortredelige Hemmelighed forbittrer al min Glæde - Men jeg maae see

(Han bryder Brevet og læser) »Jeg kan ikke komme til at tale med dem -
»Men jeg er ulykkelig - Jeg skal have faaet en
»uformodentlig Arv paa 30 000 Rixdaler, efter
»en Slægtning i Batavia - Alting er ude - Min
»Fetter, Hr. Argantes - Men jeg kan ikke sige
»dem meer - Jeg er i dette Øyeblik allene i
»Haven - Kom snart, og trøst deres
»bedrøvede Leonore.«
HENRIK

Ak hvilken Ulykke! - 30 000 Rixdaler fra Batavia! - Hvilken Elendighed! - Dersom saadant et Vanheld hendtes min Lucie, saa troer jeg, at jeg giftede mig med hende af Fortvivlelse.

315
LEANDER

Jeg veed ikke selv, hvad jeg skal tænke herom - Hendes Fetter Argantes? - Hvad kan det nedrige Menneske have i Sinde? - Jeg maae vide, hvad det er - Kom, og pas paa Have-Døren, at du kan advare os, om nogen kommer

(De gaae.)

ENDE PAA DEN FØRSTE HANDLING