Ewald, Johannes ANDET OPTRIN

ANDET OPTRIN

LEANDER, ARGANTES OG SIDEN HENRIK

LEANDER
(Heftig) Hvad er der? - (Foragtelig) O Hr. Argantes
ARGANTES
Deres ydmygste Tienner, Hr. Leander!
316
LEANDER
Deres Tienner
ARGANTES
Jeg er her, for at tale med Hr. Orontes, i en vis
LEANDER
Hr. Orontes taler med sin Broder i Familie-Sager - Men jeg skal lade ham sige, at de er her - Henrik!
HENRIK
Herre!
ARGANTES
(Alt imedens Argantes taler, giver Leander, med alle sine Geberder Utaalmodighed tilkiende.)

O jeg beder - Giør Hr. Orontes ingen Uleylighed - Jeg kan komme igien - Jeg har desuden et lille Ærinde paa Torvet - Jeg maae sørge for min Huusholdning Hr. Leander - I gamle Dage var det mig en Fornøyelse - Men i disse besværlige Tider - Haaret kan staae en paa Hovedet - Hvad mener de? - Nu er det saamen ikke to Maaneder siden jeg kiøbte en Skieppe Gryn; og nu er de saamen allerede slupne - Men, hvad mener de? - Skulde de troe det, om min gamle Agnete, at hun var saa ugudelig? - Et Christen-Menneske! - Thi det kan ikke være andet, end at hun maae give Katten Grød - Ja saamen maae hun saa - Thi den bliver øyensynlig federe og federe, og dog er der hverken Muus, eller Rotter i mit heele Huus - Og hvad meener de? - Naar hun kunde spare noget fra sin Mund, bør det da komme mig til Fordeel, eller Katten? - Men hvad skal jeg giøre? - Jeg kommer ligesaa got først, som sidst til at kiøbe en Skieppe igien - Ja saamen giør jeg saa - Nu faaer jeg at see - Jeg skal strax have den Ære, at Være her

(Han gaaer.)

LEANDER

Bliv borte til evig Tid! - Den Nederdrægtige! - Den Nar!

HENRIK
(Raaber ud af Skue-Pladsen efter Argantes)

Hey! - Hey! Glem ikke, at tælle Grynene!

317
LEANDER

Den Nar, siger jeg? - Ney jeg, jeg er det, som burde rende med Hovedet imod Væggen! - Det dumme, dumme Hoved! - Og mit uskiønsomme Hiertel - Ha! - Kiendte jeg da ikke Araminte? - Ikke Orontes? - Har jeg ikke været opdraget i deres Huus? - I deres Skiød? - Eller havde jeg Mistillid til dem? - At jeg ikke kunde betroe dem min Kiærlighed til Leonore? - Førend den forbandede Arv! - Nu, nu havde min Lykke været kronet! - Ak Leonore! - Det var din Skyld - utidige Betænkelighed! - Ha jeg maatte gaae fra Viddet!

HENRIK

Bevare os! - Hvorledes tager Herren afsted?

LEANDER

Har jeg ikke sagt dig? - Han tager

HENRIK

Hvem Herre?

LEANDER

Hvor tit skal jeg sige dig det? - Han! - Den Forbandede! - Karlen med Grynene!

HENRIK

Hvad tager han?

LEANDER

Leonore, Leonore, Leonore tager han!

HENRIK

Til Kone?

LEANDER
(Han springer hen imod ham)

Til Kone, Dumdristige? - Tør du sige til Kone?

HENRIK

Hvortil da i al Verden? - Jeg veed ikke selv, hvad jeg skal tale - De er og alt for utaalmodig

LEANDER

Du skal holde din Mund, naar jeg er vreed - forstyrret - Ha gid Fetter og Arv var paa Bloksbierg! - Og Batavia med!

318
HENRIK
(Afsides)

Det var Skade for Hollænderne

LEANDER

Hvad skal jeg giøre, min beste Henrik? - Hvad skal jeg giøre?

HENRIK

Lad dem endnu i Dag vie til hende!

LEANDER

Det vil hun ikke

HENRIK

Om de - Ney, saa veed jeg intet

LEANDER

Du er en Dosmer

HENRIK

Stille Herre! - Der kommer Orontes og Araminte

LEANDER

Ha! - Jeg veed hvad jeg vil giøre - Jeg vil sige dem det altsammen - Gaae imidlertid - (Henrik vil gaae) Holla! - Du kan skaffe mig at vide, hvad hun vil mig, med sin Mistanke - Furien - Huusholdersken? (Henrik gaaer, og Leander kaster sig i en Lænestoel, uden at hilse Orontes, og Araminte, som staae lige ved Siden af ham) - - Ney, dersom jeg taaler det - dersom jeg taaler det, saa