Ewald, Johannes TREDIE OPTRIN

TREDIE OPTRIN

LEONORE, LUCIE OG DE FORRIGE

LEONORE

Nu min Leander! - Her har de deres Leonore

LEANDER

Jeg - jeg kan ikke, Deyligste - jeg kan ikke bære min Glæde! - En vreed Mine! - Et haardt Ord! - Ellers jeg døer

331
LEONORE

Nu - mit Ansigt har aldrig staaet i min Magt - Et haardt Ord vil jeg forsøge - Men jeg kan intet finde - Men ak, min Leander! - Et bedrøvet veed jeg

LEANDER

Min Leonore bedrøvet!

LEONORE

Har de glemt Argantes? - Det er ikke afgiordt, om han - Vor Lyksalighed er maaskee en Drøm Leander

LEANDER

Ha! - Drøm! - En Drøm! - Himlen være ham naadig, om han vækker mig deraf

LEONORE

Det er Himlen, som vi bør sætte vor Tillid til - og Araminte - og vor Kiærlighed - Men det er sandt - nu hialp de mig til et haardt Ord - et ret alvorligt - Naar vil de blive noget koldsindigere?

LEANDER

Naar min Leonore befaler det

LEONORE

Ha! - Leander, jeg kunde lige saa gierne befale dem, at blive en Alen høyere!

LEANDER

O Dydigste! - Vær min Siæls Lede-Stierne, naar den forvildes! - Men tilgiv mig mine Feyl! - Mit Hierte er oprigtigt - Himlen veed, at det er - Men mine Svagheder vil jeg afbede, indtil jeg kan rette dem - Skiænk mig igien et mildt Øyekast! - Et eneste! - Tilgiv deres Leander! -

(Han falder paa Knæ for hende - Hun forsøger, at reyse ham op, men forgiæves)
LUCIE

Nu lille Henrik?

HENRIK

Jeg vilde gierne falde paa Knæ for hende, min Gudinde, om jeg kun vidste noget, at bede hende om Forladelse for

332
LEONORE

Men, hvor tit skal jeg igientage dem det? - Jeg kan - Jeg vil ikke taale Tilbedelser - De ere mig kiædsommelige - ekkle - Jeg bliver virkelig fortrydelig - Jeg gaaer

(Leander springer hastig op, og seer stivt paa hende, med Hænderne over Kors)
HENRIK

Det havde været artigt, om hun var gaaet bort, og han var blevet liggende allene paa Knæ, midt paa Gulvet

LEONORE

Nu Leander?

LEANDER

De gaaer, siger de? - Maaskee min Ondes Selskab er behageligere

LEONORE

Hr. Orgons? - Hvorfor just Hr. Orgons?

LEANDER

Jaja - jeg veed nok

LEONORE

Hvad er det de siger Leander? Jeg agter Hr. Orgon, som en retsindig, og velgiørende Mand - der foreener med disse Egenskaber et venligt og behageligt Væsen - Og den Taknemmelighed