Ewald, Johannes SYVENDE OPTRIN

SYVENDE OPTRIN

ARGANTES OG DE FORRIGE

ARGANTES
(Han kommer, som et forstyrret Menneske ind paa Skue-Pladsen)

Ney naadige Frue! - Ney Hr. Orontes! - Ney mine Herrer! - Nu er Ulykken reent løs

ARAMINTE

Himlen bevare os! - Hvad er der?

ARGANTES

Syv Mark for en Skieppe Gryn! - Syv Mark! - Har man nogen Tid hørt Magen? - Syv Mark!

ARAMINTE

Himlen skee Tak! - Jeg fik mit Vær igien

ARGANTES

Syv Mark! - Det er et Under, at Jorden ikke aabner sig under saa ugudelige Folk - Jeg er en ruineret Mand

LEANDER
(afsides)

Paa en halv Tønde Guld, troer jeg

ARGANTES

Jeg kan herefter ikke holde min Huusholdning 338 under 100 Rdlr. - Agnete jager jeg bort endnu i Aften - det er og forbandet! - Jeg har aldrig seet en gammel Kiærling æde saa megen Grød!

LEANDER

Skal Katten have sin Afskeed med?

ARGANTES

Mener de, at en Kat intet koster, min unge Herre?

TRÆKNUB

Ignoscatis uelim! - Jeg skulde have mig en Bøtte Smør - Hvad koster Smørret paa Torvet i Dag, Hr. Argantes?

ARGANTES

Ja Smør, Smør! - Nu er det Tider at kiøbe Smør i! - Naar man endda imellem kunde faae noget Madfit, uden at ødelegge sig selv! - Jeg sparer saa men ofte min Skilling, og spiser Salt til mit Brød - Hvad mener de? - Jeg veed vist, at der er ingen bedre Huusholdere i heele Borgergaden, end jeg - Jeg vil dog fortælle noget deraf, for de unge Menneskers Skyld - Hvad mener de? Om Morgenen tilig tager jeg et Stykke Brænde udaf mit Skab - Thi jeg er saa forsigtig, at holde det under Laas - Det er sauget brav kort - Det forstå aer sig selv - Der er ingen større Forraadelse i et Huus, end langt Brænde - Det pinder jeg da ud, og saa staaer jeg selv hos, indtil mit Vand koger - Ja saa men giør jeg saa - Saasnart det er kogt, slukker jeg Brandene, og giemmer dem igien - Herpaa kommer jeg Thee paa Potten - Ikke hver Dag frisk - Det maae de ikke tænke - Ney saa men giør jeg ikke - Jeg kan tørre den tre Gange, førend Kraften er trakt deraf - Saa skal jeg sige dem, drikker jeg da Thee - Frokost har jeg vant mig og Agnete fra at spise, uden, naar jeg undertiden besøger en eller anden god Ven - Min Middags-Mad er saa tarvelig, som den kan være - Ja saa men er den saa - Jeg spiser gierne opkogt Mad, og jeg har følgelig kun tre Gange Forandring 339 om Ugen, og jeg kan vel sige om Aaret - Thi jeg troer saa men, at siden Dyrene altid nøyes med en Sort, saa kan jeg sagte nøyes med tre - Det er at sige, de tre Dage gierne Vandgrød og Graasey, de to gierne Ærter og Flesk, og de to andre Velling og Klipfisk - Dog maae jeg tilstaae, at jeg undertiden om Søndagen, koger mig en Suppe paa en Islandsk Bov - Om Aftenen, skal jeg sige dem, spise vi sielden, eller, som sagt, kun en Mundfuld Brød - Saa tænder jeg min Lampe, om jeg har noget at bestille - Thi tales ved kan man gierne uden Lys - Saa ryger jeg min Pibe Tobak, holder min Aften Bøn, og gaaer i Seng - Ja saa men giør jeg saa - Der har de min heele Huusholdning - Er den ikke tarvelig?

ARAMINTE

Det maae enhver tilstaae dem

ARGANTES

Og dog kan jeg ikke holde det ud

ORONTES

De er en rig Mand - De kunde gierne underholde en Familie, Hr. Argantes

ARAMINTE

De skulde gifte dem, med et skikkeligt midaldrende Fruentimmer - Saa fik de det got paa deres gamle Dage

ARGANTES
(forskrækket)

Gifte mig! - (Han besinder sig med eet, og seer stivt paa Leonore) Ja, naar man kunde faae en kiøn, ung, tarvelig Kone - som tillige havde nogle Skillinger

LEANDER
(afsides)

Nu!

TRÆKNUB

Ak en Kone, som har saa mange gode Egenskaber samlede, Hr. Argantes, est rara auis in terris, nigroque simillima cygno - Hun er en rar Fugl paa Jorden, og ligesom en sort Svane - Det er dem 340 bekiendt, at alle Svaner ere hvide - Nu har jeg her den Ære, at sidde ved Siden, af den Mediceiske Venus, af Dyden, af Astræa selv - Men det, som de talte om - Nervus rerum gerendarum - Penge har hun ikke.

LEANDER
(afsides)

Den Nedrige! - Den Tølper!

LEONORE

Der sidder min Moder, og min Fader, Hr. Magister

ARGANTES

Og dem behøver hun ikke engang, nu da hun har 30 000 Rdlr.

TRÆKNUB

30 000 Rdlr.! - Per Jouem! - Det vidste jeg ikke - 30 000 Rdlr.! - Hvilket Bibliothek, man kunde anlegge for de Penge! - 30 000 Rdlr.! - Profecto et skiønne Subjectum til Ægteskab! - Men for alting, Jomfrue, tag en lærd Mand!

LEANDER
(afsides)

Eya vist! - Hvorfor ikke et Lexicon?

ARGANTES

Ney en kiøn huuslig Mand bør hun tage

LEANDER
(afsides)

Nu for en Ufærd!

ARAMINTE

Siden vi dog tale derom - Hvad for en Mand, synes dem, at Leonore bør tage Broder Orgon? - De har altid viist megen Agt for hende, og en særdeles Nidkiærhed for hendes Vel

ORGON
(Han seer frygtsomt og meget kiælent til Leonore, som slaaer Øynene ned og bliver forvirret)

Jeg - Jeg vidste maaskee - Men ney! - Det blev for dristigt - at raade en Engel

LEANDER
(Heftig, i det han slaaer Hænderne sammen)

Ak Himmel! - Jeg er forloret!

341
ARAMINTE

Fetter! - For Himmelens Skyld! - Hvad fattes dem Fetter?

LEANDER
(Han tager sin Hat og gaaer)

Jeg har glemt noget

ARAMINTE

Hvad fattes din Herre Henrik?

HENRIK

Det er en Vexel, troer jeg, som han er nær ved, at lade forfalde

ARAMINTE

Det er ikke sandt - Penge ligge ham ikke saa nær paa Hiertet - Gaae, og see, hvad ham fattes - (Henrik gaaer) Og du Leonore? - Himmel! - Hun har ont - Vand! - Vand! - Lucie! - Kom, lad os bringe hende i Luften! - Min Datter! - Min Leonore! - O Himmel! - Hvad er alt dette?

(Araminte og Lucie føre Leonore ud)

ARGANTES

Jeg vilde gierne, Hr. Orontes, tale et Ord i Eenrum, med dem, og deres Kiæreste, dette Pige-Barn angaaende - De veed, jeg er hendes næste Paarørende - Jeg har kun først et lidet Ærinde, at forrette her i Naboelauget

ORONTES

Naar de befaler, Hr. Argantes

(Han gaaer ind)

TRÆKNUB

Jeg vil betiene mig af denne Leylighed, og gaae hiem, for at sætte de Grunde methodice udaf hinanden, som Hr. Orontes bragte frem for Giftermaal - De er aldrig forekommet mig, saa vigtige, som nu

(Han gaaer.)

ORGON
(afsides)

Himmel! - Skulde hun elske mig? - Ney det tør jeg ikke haabe! - Mig syntes dog - Ha! - Jeg fortiener ikke den Lykke - Men jeg maae see

(Han vil gaae ind)
342