Ewald, Johannes Johannes Ewalds samlede skrifter

FIERDE OPTRIN

MAGISTER TRÆKNUB, LEONORE OG LUCIE

TRÆKNUB

Gratulor, gratulor - Jeg seer, at Roserne igien har forjaget Lilierne af deres smaa Kinder - Nu det er mig per Jouem kiært, at finde dem saa munter - Har min lille Gudinde maaskee min Chrie, at takke, for den Forandring?

365
LEONORE

Jeg forsikkrer dem, Hr. Magister, jeg veed neppe, hvad det er, en Chrie

TJRÆKNUB

Saa, at Hr. Orontes ikke har forklart den Chria Aphthoniana for dem, som jeg

LEONORE

Ak! - Jeg troer ikke, at Hr. Orontes veed selv, hvad det er, det barbariske Ord - Og jeg forstaaer det sandelig endnu mindre

TRÆKNUB

Da vil jeg dog forklare dem det - Om ikke for andet, saa for at fordrive dem Tiden - En

LEONORE
(fortrædelig)

Ak de maae forlade mig! - Jeg er ikke i Humeur til at høre paa lærde Sager

TRÆKNUB

Bene - det kan da være - Og der kommer endnu - thi jeg seer det forud - Lange Aftener, hvori jeg colloquendo kan udpynte Leonores guddommelige Siæl, med hundrede saadanne Skiønheder, som Chrier, Declamationer, og Orationer - speciatim med Troper og Figurer - som Troper - Metaphora, Metonymia, Synechdoche, Ironia - Figurer

LUCIE
(Hun holder ham Haanden for Munden)

For Himmelens Skyld, Hr. Magister, de maner os - Min ene Fod er alt halv i Jorden

TRÆKNUB

O Fruentimmer, Fruentimmer! - I skiønne ikke paa eders eget Beste - I burde anraabe Guderne paa eders Knæ om lærde Mænd - (Til Leonore) - Hvad siger hun, som er en Minerva iblant det smukke Kiøn, vilde hun ikke synes got om en Mand, som foruden, at han var paa sin midlere Alder; at han saae lovlig got ud, som jeg omtrent 366 - som foruden alt det, siger jeg, forstod sine Sprog, sit Latin, sit Græsk, sit Hebraisk, sit Chaldaisk, sit Syrisk, sit Arabisk, sin Philosophie ex fundamento, sin Mathematik, og sin Algebram, sin historiam uniuersalem, naturalem & patriam - sin -

LEONORE

Ney - Ney - Ney Hr. Magister! - Jeg vilde slet intet synes, om saadan en

TRÆKNUB
(efter nogen Taushed)

Per Iouem, saa maae hun og være af en maadelig Gout - Men dermed fordærvede hun min heele Maior - den Instants havde jeg ikke ventet - den bragte mig fra alle mine Concepter - Men der er fleer, som benytte sig af det Fegter-Kneb i Disputeer-Kunsten, at de attaquere Majoren

LUCIE

Vil de ikke frie til mig Hr. Magister? - Førend de siger mig reent Ney, maae jeg underrette dem om en liden Omstændighed, som de maaskee ikke veed - der er skeet en stor Feyltagelse - det er ikke Jomfruen - det er mig, som har arvet de 30 000 Rdlr. -

(Træknub bliver vred, og vil gaae, snen betænker sig, da han seer Argantes komme)

LEONORE

Lucie! der kommer nogen, Lucie! - Skulde det alt være - o Himmel!