Ewald, Johannes Johannes Ewalds samlede skrifter

MELLEM-SANG

Skue-Pladsen forestiller en mørk og ubehagelig Dal, som er omringet af mange afskyelige og steile Klipper, paa hvilke man seer en Deel af de onde Aander i adskillige Forretninger. - Saaledes seer man hvorledes Adramelech er beskæftiget med at mynstre og opmuntre nogle af sine afmægtige Krigs Folk. - En Mængde endnu mindre og mørkere Aander grave under Mammons Anførsel i en anden, og lede med stor Besværlighed efter den Metal hvormed de siden har forgiftet Jorden. Den tykkiske og skumle Belial, fordum den smukkeste iblant Cherubim, sidder allene paa Toppen af en Høy, og grunder paa hvorledes han kan skade en af sine medfaldne. - Lige overfor seer man under Skyggerne af nogle heslige Træer den bedrøvede og fortvivlede Abdiel Abbadona. - Han holder Haanden for Øynene, og stræber forgiæves at skiule sig for sig selv. - Man seer Baal-Peor efterabe Cherubernes reeneste Venskab med de kaadeste og hesligste Geberder, og Tammutz, som er i Færd med at forbedre sin sønderbrudte Cither, for at besynge Afgrundens Vellyster. - I Dalen staaer et Alter paa en liden Forhøyning, paa hvilket man seer en mat og svovelfarvet Lue. - Rundt omkring dette gaaer en Deel af Molochs Tienere med mange og latterlige Ceremonier; - De bliver opmærksomme ved et Bulder som de hører bag ved Klipperne; og den, som synes at være fornemmest iblant dem begynder at synge: Lyd som af mægtige Vær og Lyd af brusende Strømme
Susede ned over Klipperne - Dræbende Tordener
Buldrede - See han kommer - Orions Førstefødde!
CHOR
Bæver i Aander tilbeder i vældige Kiæmper! -
DEN ANDEN
See han kommer - den stærke som var og som skal være -
Han - den udvalgte - lysende - skiøn som Morgenrøden
Kommer han frem - og skrækkelig som de grumme Luer. -
CHOR
Bæver i Aander, tilbeder i vældige Kiæmper! -
DEN TREDIE
Hvo var mægtig som han og stoed for hans brændende Vrede?
Hvo kan taale hans Ansigts Skimmer? - For ved hans Ansigt
Flyede Mørket, og Dybene zittrede for ved hans Torden.
CHOR
Bæver i Aander! - tilbeder i mægtige Kiæmper! -
Under denne Sang er Ildens grumme Konge kommet ned til Alteret. - Hans Mine er vigtig og eftertænkende. - Hans mørke Majestet har indprentet en sclavisk Ærbødighed i hans Tienere; De gaae tilside stirrende paa ham med Frygt 209 og Beundring og opmærksomme ved hans mindste Vink. - Imedens han med mange Ophævelser betragter den Ild, som i Helvede kaldes den underlige; gaaer en Sangere frem og synger den derved brugelige