Ewald, Johannes Johannes Ewalds samlede skrifter

FIERDE OPTRIN

DE FORRIGE. HUNDING OG HIARTVAR

HUNDING

Og veed i at Rolf allerede længes efter Hvile?.. og at han vil ligge her i denne aabne Løv-Sal?.. og.. men det er det verste.. at Hialte vaager ved hans Dør?.. Han har lovet Rude det.. Jeg frygter at Hialte.. Han er stærk, som Thor, og brænder efter at døe for sin Konge.

HIARTVAR

Er han saa troe, den ædle?

* 311
HUNDING

Saa troe.. den ædle.. Men store Konge, jeg vover ikke at sige min Mening..

HIARTVAR

Tael!..

HUNDING

Guderne forbyde, at noget ont skulde være tilstødt min Konge.. men paa nogle Timer ligner du dig ikke meer.

HIARTVAR

Jeg ligner mig ikke.. maaskee fordi jeg sagde, at Troeskab var ædel.. Ha!.. Du tør giøre mig saa bitter en Bebreidelse!..

HUNDING

Ingen Dyd er stor og ædel, som Troeskab mod sin rette Konge.. men mod Tyrannen, som ved List under Skin af Arve-Rettighed, har trænget sig paa Thronen, er den slavisk Hyklerie.. Hvem tilkommer det uden Skulde, at herske i Leire?.. og hvad forpligter Ædlingen til at tiene den uægte?.. den, som er født i Blodskam?..

HIARTVAR

Ha!.. hvad berettiger mig? men det er engang begyndt og det maae udføres.. du hørte Skuldes Ord, Hunding.. Ha!.. Øieblikket nærmer sig.. da..

HUNDING

Det lykkelige Øieblik kommer, da de Danske skal bukke sig under Hiartvars Aag.. Udødelige Hiartvar!.. Første Konge i Sverrig, som undertvang det stolte Danmark!.. Men Tiden er kostbar.. Hvem tør tage sig paa at angribe den stærke Hialte?.. Thi Rolf maae døe, førend der bliver Bulder imellem Kæmperne..

HIARTVAR

Hialte er min Mand.. Jeg har desuden esket ham til Kamp.

HUNDING

Jeg vilde gierne.. men Skulde har befalet mig, at bringe Folket fra Skibene..

312
HIARTVAR

Og Hagbarth og Skate, i blive ved Skulde.. At i ikke taber hende af Øinene.. Jeg kiender hendes Dristighed.. Hendes Utaalmodighed, og veed, at hun ikke vil skaane sig i Faren..

HOTHER

Hiartvar!.. Jeg var dig fremmed, og gav mig i din Tieneste.. ikke for Sold eller Belønning, men for at holde det Løfte, som jeg giorde mine Guder .. Rolf skal falde for min Haand.. Jeg kan ikke vogte Skulde.

GEVAR

Det er og dig anstændigere, at vogte din Gemal, end at vove dig yderligst, naar det gielder om at bestige en Throne.

HIARTVAR

Jeg veed ikke.. men jeg kunde heller ikke udøse min.. ikke Rolfs Blod.. Men Hialte har jeg tilsagt Kamp, og jeg vil holde mit Ord.

GEVAR

Og du skal kunde holde det.. Hagbarth kiender Hialte.. Hvad, om han overtaler ham til at overlade sig sit Løfte?

HOTHER

Jeg overtale Hialte?..

GEVAR

Hialte har Giestebudet giort søvnig, og naar Hagbarth vaager ved Rolfs Dør, tvivler du da om Udfaldet?

HUNDING

Viise Skate!.. hvert Ord du siger er Viisdom.

HOTHER

Hvorledes?

HIARTVAR

Som I vil.. jeg veed ikke.. Ha han kommer.. der kommer den ulyksalige.. og Biarke og Hialte..1). Hvo skiuler mig?.. Jeg kan ikke taale at see ham.. Ha!.. Skulde!. Skulde!..

* 313