Ewald, Johannes Johannes Ewalds samlede skrifter

ANDET OPTRIN

HOTHER OG VIGGO

VIGGO 2)

Biarke, Biarke!.. Ha!.. det er umueligt at komme ind til Biarke.. Han er nedgravet i Søvn.. Heller kan jeg ikke finde Hialte.. ingen, ingen kan jeg finde... Den yderste Vagt svømmer alt i Blod.. Ingen svarede mig af Biarkes Kiemper uden Bølvise og Biarmer.. Rude, Rude, du havde alt for ret.. Men jeg kunde ikke derfor.. Jeg hastede til Slottet, saasnart jeg saae Vaabnene blinke paa Skibene.. Ha!.. hvor forræderisk, hvor tause de sneg sig igiennem Skoven!.. Men dersom de kun ikke finde for tilig herhen.. her hvor Kongen sover.. Ha!.. Hiartvar besaae Løngangene før.. Jeg maae vække Kongen.. Hvis er den forskrækkelige Skygge, som jeg seer der?..3). Hvem er du, som gaaer saa sildig ved Kongens Dør?.. Ha! siig mig hvem du er?.. Tilstaae mig, at du er en Forræder!..

HOTHER

Giør Viinen eller Søvnen dig saa forvoven?..

VIGGO

Det er Hagbarth... Hialte sagde at han kiendte

* * * 321

dig, og at du var en god Mand.. Du kan ikke have Deel i dette Forræderie.. Men veed du noget, saa tilstaae!.. tael!.. et Ord, en Mine og træk!..1).

HOTHER

Den Oprørte kan hverken afnøde mig Svar eller Vrede, Viggo... Saa meget vil jeg sige dig.. Din Konge sover.. saa tryg ved min Arm, som ved din .. Det er Hialte, som har betroet mig at vaage her i hans sted, og jeg skal i det mindste ikke lade mig true herfra.. Frygter Viggo for noget, hvi taler han da ikke til sine Venner?.. Hvi vækker han ikke Leyre Kiemper?..

VIGGO

Ved Odin, enten det er Spot, Spidsfindighed eller Viisdom du taler af, saa giver du mig det beste Raad.. Mine Venner skulde jeg tale til!.. Leyre Kiemper vil du at jeg skal vække!.. Ha!.. og har jeg ikke sagt dig at mine Venner har ingen Øren? .. at der er ingen Kiemper i Leyre?. De ere begravede i Søvn, i Viin, i Skuldes forbandede Fortryllelse ere de begravne Leyre Kiemper.. Ha, jeg, som ikke vilde troe Rude!.. ikke min Aluilde! .. Jeg.. Viggo!.. Jeg Ulyksalige!.. Hvor vender jeg mig nu hen?.. Ha!.. hører du?.. Siig mig det, hvor vender jeg mig hen?.. Hører du?.. hører du Klirret af Sværdene?.. Men der er dog nogle af vore Kiemper vaagnede.. der maae jeg hen.. men nei.. det er sandt.. Rolf maae jeg vække først .. min Konge tør jeg ikke lade sove længere.. 2).

HOTHER

Og det er just det, som jeg har i Sinde at formeene dig.. Saa længe jeg kan holde dette mit gode Sverd i min høire Haand..

VIGGO

Hvad?.. Min Konge maae jeg ikke vække?..3).

* * * 322

Og tænker du da, at mit Sværd er rustet, eller min høire Haand lam?

HOTHER

Hold, Viggo!.. betænk dig!.. Endnu engang vil jeg erindre dig om, at det er her din Konge sover .. og sover tryg.. tryggere, end du kan giøre ham, førend du bringer flere af dine Venner.. og at du i alle Tilfælde kan bedre tiene Rolf med dit Liv, end med din Død eller min..

VIGGO

Frygter du, eller har du ret?..

HOTHER

Dersom Viggo kiendte mig, skulde han ikke tænke, at jeg kunde frygte..

VIGGO

Vil du da sværge ved Odin.. nei ikke ved Odin .. ved den mægtigere Ærlighed.. vil du beskierme min Konge?..

HOTHER

Jeg vil beskierme ham..

VIGGO

Og at han ikke kommer til mindste Skade, i den Tid du er her?..

HOTHER

Jeg giør ingen ubetænksomme Løfter, Viggo..

VIGGO

Jeg vilde troe dig uden Løfte.. Dersom jeg burde troe nogen, naar det gielder om min Konge... Hagbarth, Hagbarth!.. men jeg veed ikke.. Ha!.. hører du?.. hører du Tumulten?.. Det er.. det er allerede ved den anden Vagt, at Sverdene klirre.. Ha, jeg troer dig, ædle Hagbarth..jeg troer dig.. men for alting bliv her!.. Ha!..1) Biarke, Bølvise, Biarmer, Gervendel, mandige Kiemper, Rolfs Kiemper!..

* 323