Ewald, Johannes Johannes Ewalds samlede skrifter

OTTENDE OPTRIN

ROLF OG HOTHER

HOTHER3)

Vær nu nær ved mig, Hothbrod og du Atisle, og styrker mit Mod I Guder for Hævn og Giengieldelse!..

ROLF

Du taler med dig selv, ædle Hagbarth.. Du er endnu oprørt af Kampen..

HOTHER

Du kiender mig ikke, Rolf.. Den Mandige og den som har ret blive ikke oprørte i Kamp.. Men..

ROLF

Dog flamme dine Øine.. og din Aande er kort.. hvad fattes dig?..

HOTHER

Du sagde før, at du skyldte mig Livet..

ROLF

Mener du at jeg nogentid kan negte hvad jeg har sagt?..

* * * 334
HOTHER

Men du maae betale din Gield!..

ROLF

Hvormed?.. Begier!..

HOTHER

Hvormed kan Rolf betale sig uden med sig selv?. Du maae døe Rolf.. eller jeg..

ROLF

Denne Tale forstaaer jeg ikke af min Ven, den som nyelig vovede sit Liv for at forsvare mit!..

HOTHER

Ikke var det af Kierlighed til dig, at jeg forsvarte dig.. Jeg forbeholdt mig selv din Død.. Og monne der behøves Venskab til at straffe Kongers Forrædere?.. eller er det stort at støde Morderen bort fra sin Fiendes ubevæbnede Bryst?..

ROLF

Ædelt er det.. Du fortiener at være min Ven...

HOTHER

Og du at være min Fiende, Rolf!..

ROLF

Dens Fiende, der tænker og handler, som du, vil.. og kan jeg ikke være; men siig mig, hvorfor du endelig vil være min..

HOTHER

Viid da Rolf, at den du taler med er ikke Hagbarth, men Hother, Hothbrods Søn og Atisles Broder.. behøver jeg at sige dig meer?..

ROLF

Du setter mig i Forundring!.. Jeg har beværtet den for Dyd og Mandom saa bekiendte Hother.. Dig, en Fyrste af Dans Blod, paa Leyre, og har ikke vidst det!.. Men du har i denne Nat viist dig Rygtet og din store Stamme værdig..

HOTHER

Ha!.. er jeg her for at høre Lovtaler af dig?..

335

Her svæve Skygger, mig hellige Skygger, som længes efter at høre dit sidste Suk!..

ROLF

Det giør mig ont for dig, at du er Hothbrods den Grusommes Søn og den nedrige Atisles Broder. Ved Odin, de to eneste hvorved Dan maae rødme!..

HOTHER

Heller ingen Bebreidelser, Søn af Helge!..

ROLF

Og dog veed jeg ikke, om du var ædlere, da du frelste mit Liv, eller da du erindrer mig om mit Huses store Gierninger, nu, du vil at jeg skal døe.. Sandelig, Helges, min Faders Navn er udødeligt, fordi han dræbte Hothbrod den Tyran; og aldrig havde din Broder den Gnier faaet Serimner at smage, havde han ikke faldet for Biarkes Haand, eller om du vil for min..

HOTHER

Endnu engang; det er ikke med Ord, at den Mandige kiemper.. Forsvar dig!..

ROLF

Det er heller ikke med Hidsighed, at den Mandige kiemper, unge Helt!.. Jeg skylder dig en Kamp.. fordi jeg maae opofre min egen Tilbøielighed til en almindelig Skik, som aldrig har behaget mig.. Dog ønskede jeg, at du vilde skaane dit Liv, til nyttigere Bedrifter..

HOTHER

En almindelig Skik bliver til Pligt, naar man udsetter sig for et evigt Vanrygte ved at overtræde den.. Jeg tilstaaer dig, at det Liv, som du er saa medlidende og vil, at jeg skal skaane, er mig langt fra ikke saa kostbart, som min Ære.. Men hvortil de mange Ord?...

ROLF

Vel!.. du vil saa have det.. Dog en Ting maae du love mig først..

336
HOTHER

Ha!.. hvor vil du begraves?..

ROLF

Du sælger Huden, førend du slogst Biørnen, dristige Sønnesøn af Svanvide.. Men det du skal love mig, er, at om jeg falder.. thi det staaer i Alfaders Haand, hvem der skal falde.. men da skal din Hævn være død.. Mine Undersaatter, og mine Søstre og Brødre skal Hother ikke hade..

HOTHER

Ikke Skulde og ikke Hiartvar?..

ROLF

Denne Nats Raserie kan jeg ikke indsee.. men en vis Stolthed var altid min ældste Søsters Hovedfeil; og Hiartvar,.. han tilbeder hende som en Gudinde, og følger hendes første Vink.. De ere unge begge, og jeg tvivler ikke at de jo ligesaa hastig vil fortryde deres onde Gierning, som de har beslutted den; og hvis ikke.. da overlad Straffen til dem selv.. da ere de straffede nok.. foruden dig.. Men de ere ædle, og overalt.. Helges Børn..

HOTHER

Ha!.. Helges Børn!.. og hvi erindrer du mig derom?.. Seer du ikke min blodige Fader, som fordrer dit Blod og Helges?..

ROLF

Blodgierrige Hother!.. Jeg kiender Tyrannen.. jeg kiender Hothbrods Søn i dig.. Dog havde min Død været ham nok.. Men jeg veed ikke hvi jeg trættes med dig om Liv, som jeg bedre kan sætte i Sikkerhed for dig..Ved Odin Valfaudr, som om jeg nu havde mindre Tillid til dette mit gode Sværd, end ellers.. Du vil ikke love mig det ved dine Guder, Hother?..

HOTHER

Grusomme, farlige, fortryllende Fiende, hvi døver du da mit Sværd, og hvi giør dine Ord min

337

Arm afmægtig?.. Men jeg giver dig mit Løfte.. Ved mine beskiermende Guder sværger jeg, at jeg foragter disse Uværdige for meget til at hade dem; og at denne Kamp skal for evig ende min Bitterhed mod Helges Huus!.. Nu Rolf!.. Ha!.. til Hielp blodige Skygger af Hothbrod og af Atisle.. Nu..

ROLF

Og I retfærdige Guder, som ere Vidner til, at jeg aldrig utvunget blottede mit Sverd!.. 1).