Ewald, Johannes ANDET OPTRIN

ANDET OPTRIN

HIALTE OG SIGNE

HIALTE6)

Vagterne ere alle forladte.. Overalt i Staden høres Tumulten endnu.. Her er øde.. Øde, som i en Findsk Udørken, hvor man kun hører enkelte Ravne skrige Ulykker.. en Taushed, som er forfærdelig... Kongens Dør staaer aaben.. og jeg tør neppe gaae derind.. Hother, som jeg betroede min Vagt, er borte.. Han maae være falden, eller i en rasende Hede have efterjaget Kampen.. Ha, jeg maae ind og see, hvor Kongen... 7).

SIGNE

Ingen Gudinde er mægtig, som Frigga... Hun omskaber Sielen, og giør den frygtsomme Pige til

* * * * * * * 342

en Heltinde.. Hvem skulde søge Signe her i denne græsselige Nat, her imellem Kamp og Mord.. og sige, at den Friehed at være her, havde kostet hende Taare?.. Og dog synes mig ikke at jeg frygter, saalænge jeg holder ved min Hialtes Arm.. Han saae det ugierne, at jeg fulgte ham.. Dersom han nu forlader mig.. men det kan han ikke..1).

HIALTE

Han er der ikke.. hans Vaaben ikke heller.. overalt en sørgelig, en skrækkelige Taushed... Han er i Kamp.. om ikke.. men jeg vil ikke tænke det .. Ha, det ulyksalige Giestebud!..2). Tumulten nærmer sig.. Hører du Signe?.. Ha, hører du de græsselige Raab?.. Kampen maae være fortvivled, siden de raabe saa høit.. Jeg kiender Bølvises og Biarmers Røst over dem alle.. Biarke hører jeg ikke.. Her er alting stille, som i Stenenes Kreds, som paa de forrige Tiders Valpladse... Ha!.. Lev vel, Signe..3).

SIGNE

Er det endnu ikke nok, at jeg overvandt min jomfruelige Frygt for din skyld, grusomme Hialte? .. og fulgte dig i denne afskyelige Nat, og glemte, at det var Mulm og Skræk og Kamp og Død rundt omkring mig.. og døde ikke ved Lyden af de grusomme Hug og af de kløvede Hielme.. at du nu vil forlade mig.. nu her.. i denne Udørken..

HIALTE

Viggos Røst kan jeg heller ikke høre.. Jeg har intet fornummet til ham siden det forfærdelige Raab, hvormed han kaldte mig til Strid.. Han forsvarer sin Konge eller er død, siden han tier?.. og jeg4). Ha!.. Flye min Signe, og Odin Valfaudr skal sende Guder til din Beskyttelse..

* * * * 343
SIGNE

Jeg flye?..Jeg, da den, som mit Hierte brændte for, river sig løs af mine Arme, og agter Døden høiere end mig?.. Og det uden mindste Tvang.. ikke engang af Æren.. uden at kunde haabe den glimrende Røg, dens Belønninger, og uden at have nødig at frygte for dens Bebreidelser?... Hvem vil bebreide min Hialte det?.. du kan jo have sovet og ikke hørt Viggos vederstyggelige Raab..

HIALTE

Ha!.. Jeg maatte rase!.. hvi jeg staaer her og hører paa Qvinde-Snak.. Dit Hierte, Signe, staaer kun aabent for Elskov og kielne Følelser... Ved Odin, det er alt, hvad jeg kan sige til din Undskyldning.. Skal Æren da.. behøver den at tvinge Hialte til hans allerhelligste Pligter?.. Bør Tieneren betinge sig Belønninger for at beskytte sin Herre?.. og kan nogen giøre mig smerteligere Bebreidelser, end jeg selv?.. 1). Ha!.. hører du?.. det er den stærke Handuan, som raaber paa mig og Biarke.. Hvor er Biarke?.. Han sover dog ikke.. Han kan ikke have sovet i denne Forvirrelse..2). Slip mig!.. slip mig, og flye!..

SIGNE

Skal jeg da forglemme min Hialte?..

HIALTE

Skal jeg forglemme ham?.. O I Guder!..

SIGNE3)

Du kan dog ikke.. du kan ikke støde din skielvende Brud fra dine Knæe Hialte.. Ikke mig.. før den, som dit Hierte var stolt af.. ak før., See mit svulmende, mit arbeidende Bryst!.. bær Medynk med mine Taare, om du ikke vil med dig selv..

HIALTE

Ha!.. Odin og i gode Guder, frier mig dog fra

* * * 344

denne fortryllende!.. Hvorlænge?.. Ha Slange, hvorlænge vil du hvisle Gift i mine Øren?.. Nithers Dotter i Friggas Lignelse!.. Forræderske! slip1).

SIGNE

Dine Forurettelser.. din Haardhed, Hialte, er mig en sød Musik.. Dine Skields-Ord er Harmonie.. Yndigere, end Vesten-Vinden, naar den hvisler imellem Roserne.. Saalænge min Hialte.. min Brudgom, som du udstøder Forhaanelser mod mig.. Saalænge seer jeg dig.. og saa længe lever du..

HIALTE

Ha!.. jeg maatte rase.. hvi jeg ikke.. Signe jeg elsker dig.. ved Himmelen og Jorden og alle hellige Guder, jeg elsker dig høiere, tusende gange høiere, end mig selv.. men som min Pligt.. og min Konge, kan.. og bør.. og skal jeg evig ikke elske dig.. Slip mig.. Endnu engang.. Jeg vilde nødig..

SIGNE

Grusomme Hialte, hvad vilde du nødig?..

HIALTE

Beskadige dig.. Staae op!..

SIGNE

Nei!.. før evig ikke staae op.. døe, døe kan den frygtsomme Pige.. døe kan den elskende Brud.. men forlade dig.. det kan hun ikke..2).

HIALTE

Marter, Hel og alle Nastronds Hug-Orme!.. Tumulten bliver altid større.. og jeg staaer her.. og min Konge.. Ha! Tanke!.. Hører du ikke Bulderet?.. Hører du ikke de klirrende Sværd?.. Hører du ikke Raabet af mine faldende Staldbrødre?.. Hør, Hør, Hør og Slip!..3).

* * * 345
SIGNEl)

Vel umenneskelige!.. meer grusom, end.. Ha mine Suk, mine Taare skal være spildte, Hialte?..

HIALTE

Den græsselige Gienlyd, som høres overalt i Skoven af Rolfs Navn?.. Hvi raabe de saa meget paa Rolfs Navn?.. Himmel!.. og her er Taushed?.. er han maaskee?.. men jeg vil ikke tænke det.. I Staal og Jern er min Konge, og Biarke, og Viggo og alle, og jeg skulde skiule mig her i dine bløde Arme?.. det vil du Signe og du elsker mig? .. Lev vel!2).

SIGNE

Ha!.. han gaaer.. han er haard, som en Steen .. Han hører mig ikke.. Ha jeg ulyksaligste blant alle Møer. Hialte, Hialte, et Ord.. et Ord endnu, og saa gaae!..

HIALTE3)

Hvad vil du?.. Snart!..

SIGNE

Jeg veed ikke.. dræb mig!..

HIALTE4)

Flye min Signe, og lev!..

SIGNE

Og hvem skal jeg leve for?.. naar du døer?..5) Ha, det rørte ham.. Hvem skal din Signe omfavne, naar du er i Valhal?..

HIALTE

Hvem du skal leve for.. hvem du skal omfavne .. naar jeg er i Valhal?.. Ha troeløseste!.. O du falskeste blant Emblæ Døttre.. Og det er den evige Kierlighed som du saa ofte tilsoer mig, du smigrende Slange!.. Og derom tør du spørge mig.. Men tag mit Svar!.. Jeg har ikke Tid til at svare

* * * * * 346

dig anderledes.. 1) Omfavn den første Skygge som møder dig af de faldne Forrædere.. Jeg skal sørge derfor, at der møde dig Skygger...2). Hun døde troer jeg?.. og jeg har dræbt hende.. jeg Signe?..Men vel!.. Hun vilde det ikke anderledes.. og jeg kan heller ikke leve længe.. lad det være dig en Trøst, Signe, at jeg skal følge dig snart ... Retfærdige Guder, hun rører sig ikke.. hun svarer mig ikke, hun er død.. min Signe, min Signe, hvad har jeg giort jeg ulyksalige?.. Ha, men her vil jeg ikke staae og begræde Overilelser.. I Kampen vil jeg bringe min pinte Siel, i Kampen min alt for sildige Fortrydelse; og i tusinde Forræderes Blod vil jeg kiøle min rasende Smerte..3).

SIGNE4)

Hialte, min Hialte, jeg vil døe med dig.. Jeg vil ingen omfavne af de heslige Skygger.. Hvor er jeg?.. hørte jeg ikke min Hialtes Røst.. som rasede fordi jeg vilde omfavne Skygger.. hvor er han nu?.. Her er stille overalt.. Her er en Udørken rundt omkring mig... Er jeg da virkelig død?.. Hvor vil det da smerte den ulyksalige Hialte, at han dræbte mig i sin Overilelse?... Men veed han da og, at jeg kun vilde friste ham.. at det ikke var mit Alvor?.. Ha, hvor skulde han vide det?.. O l Guder! min Hialte foragter mig...5) Men hvilken Afsindighed!.. Her er jo Rolfs Løvsal, og her er jeg.. hvi forvilder min Siel sig da i lutter forvirrende Drømme?.. Men har jeg da drømt alt dette?.. Saae jeg ikke, at han dræbte mig?..6). Ha, hvis er den blege, den grædende Skygge.. Saaledes saae Viggo ud, da han levede..

* * * * * * 347

Ha, jeg vil ikke omfavne dig blege Skygge!.. Jeg er Hialtes Brud..1).