Ewald, Johannes TREDIE OPTRIN

TREDIE OPTRIN

VIGGO OG SIGNE

VIGGO

Vogn af din Forvirrelse, Signe!.. bliv!.. Jeg har noget at aabenbare dig.. Jeg er Viggo, og ikke hans Skygge..

SIGNE

Du er Viggo.. men der var falden en tung Slummer over mig.. den har reent forvirret mig.. Jeg veed neppe endnu hvor jeg er..

VIGGO

Jeg var Vidne til alt det, som skeede imellem dig og Hialte.. Her sad jeg bag ved disse Træer..

SIGNE

Hørte du da og, at han talte om nogle Skygger?..

VIGGO

Han var først fortørnet over dit ubesindige Spørsmaal, men siden rasede han over sig selv, da han troede at du var død.. Men hør mig Signe!..

SIGNE

Du maae vel kalde mit Spørsmaal ubesindigt .. Og han tilgav mig det den ædle?.. Han rasede, siger du, da han troede, at jeg var død?.. Ha, jeg maae see ham endnu engang den dydigste Helt og den kierlige Brudgom.. Jeg har et Indfald..

VIGGO

Derom kan vi tale siden.. men nu..

SIGNE

Ja..jeg vil udruste mit Hierte med Hialtes Mod .. Han vil døe.. og jeg vil ile hen i Kampen og døe ved hans Side.. at han maae see, at jeg er ham troe, den beste Brudgom.. Men jeg vil kun tage

* 348

mit lette Jagt-Spyd; thi de tunge S værd kan jeg ikke bære.. og det buntede Skiold, som min Hialte forærte mig; at han maae kiende mig igien i Kampen1).

VIGGO

Kiekke Signe...

SIGNE

Og naar du da seer mig.. du som mit Hierte brænder for.. naar jeg ligger ved din Side.. da vil du falde i en sød Henrykkelse.. og tilsidst strække dine kierlige Arme ud imod mig.. og kalde mig din Signe!

VIGGO

Fortreffeligste blant Leyre-Møer.. Guderne kunde misunde Hialte dit Hierte.. men hør mig!.. Eders Huus, det i Skoven.. staaer det aabent?..

SIGNE

Der var jeg i Nat.. og nu løber jeg derhen..

VIGGO

Jeg følger da med dig.. der vil jeg skiule mig.. er Vermund hiemme?..

SIGNE

Du veedst jo, at min gamle Fader ikke meer kan gaae ud.. det fortrød ham nok, den ærværdige graae Helt, at han ikke kunde følge med Hialte.. Han græd og min Moder med ham.. Men du skiule dig Viggo?..

VIGGO

Jeg skal fortælle dig det paa Veien, naar du vil tilsværge mig Taushed.. Men kom snart, førend nogen seer os..

SIGNE

Naar du kan følge med Skovens letspringende Sønner, saa følger du mig, nu da jeg brænder efter at være ved dens Side, som jeg elsker..2).

* * 349