Ewald, Johannes FEMTE OPTRIN

FEMTE OPTRIN

ALUILDE. HIALTE OG EN DANSK KIEMPE

HIALTE

Her er det Bøluise.. Bag ved de store Graner voxer det blodstillende Græs.. Naar du har lagt paa dine Saar.. saa kom snart, og kun en Haandfuld til dette dybe her i Armen; at Blodet ikke forløber mig for tilig.. 2). Nødig vilde jeg døe, førend jeg fik giort retskaffen fyldest for mig.. Øieblik! .. høitideligt for den troe Tiener, og for den Taknemmelige... Du, det eneste, hvori Kiemperen kan giengielde sin Herres Velgierninger.. Du skal ikke undgaae mig.. Vær mig velkommen, græsselige Nat!.. værer mig velkomne klirrende Sværd!

* * 350

.. og du mit Blod!.. Kun at Odin holder sit skinnende Skiold over min Konges Hoved.. og over mine unge Venner.. og over de ubevæbnede Borgere!... Dette mit tydske Sværd gav Rolf mig, da jeg havde soret derpaa.. Nu, nu skal det erindre mig om min Eed.. og opfylde den!...

ALUILDE

Hialte, Hialte, hvorledes staaer det?..

HIALTE

Som ved Einheriarnes Giestebud, Aluilde... Men hvorfra kommer du?.. hvor er Biarke?..

ALUILDE

Han sover.. Ha, hvi tøver jeg længe her?..1).

HIALTE

Han sover?.. Biarke?.. nu da Kampen raser over alt?.. og ingen veed, hvor Kongen er.. Voger op alle Kong Rolfs eedsorne Kiemper!.. Voger op alle I, som han kiøbte med sine Velgierninger! .. River eder løs fra Søvnen og fra de kielne Arme!... Hugger dem i Stykker, de smigrende Slanger, som snoe sig omkring den Dydiges Bryst, og qvæle hans Mod og skiule ham for Døden!...2). Men du stolte Biarke, hvem har fortryllet dig, at du sover, hvor det er din Pligt at døe.. og at døe for din Konge?.. Kom herud Biarke!.. Hundrede Sværd vente paa dig.. Hvo, som vil være den ypperste Kiempe i Rolfs Gaard, maae ikke sove naar de unge Krigere falde i Slotsporten!.. Ha lader os holde det stortalende Ord, vi lod falde i vor Drukkenskab!.. Lader os vise det nu, at vi har mere Blod i Brystet for vor Konge, end han i Gaar lod fylde Viin i vore Begere!..3). Saaledes er det got... Kom Bølvise!...

* * * 351