Ewald, Johannes SIETTE OPTRIN

SIETTE OPTRIN

BIARKE, OG NOGET DEREFTER HOTHER OG GEVAR

BIARKE

Aluilde har ret.. Det er den stærke Hialtes Stemme.. men hvorledes?.. Det begriber jeg ikke endnu.. Skulde Rudes Mistanke have været grundet? .. thi dersom det var blot Bulder af de drukne Giester, hvad skulde da Hialte?.. 1). Imidlertid giør Ild, Skalk!.. Jeg kan ikke tage mig noget for, førend jeg bliver varm... og hør!.. jeg kan høre hans Hug.. og det er Bølvise som raaber..2). mine Vaaben Skalk!.. mit brede Sverd!.. Snertir!.. Hvad vil disse to Spøgelser, som snige sig igiennem Buskene, som dem der har ont i Sinde, eller har begaaet det?... Hvem ere I?.. Fiender, eller Venner?..

HOTHER

Bevæbne dig, du Dødsens Mand, hvem du er, eller flye!..

BIARKE

Forbandelse komme over dig, Forvovne, som tør raade Biarke at flye!.. Ha min Snertir, at jeg maae adsprede hans Ledemod, som Avner adspredes forvinden!..3). Vent mig, om du tør!..

HOTHER

Ved en anden Leilighed, skulde du vel faae at see stolte Biarke, at jeg turde oppebie dig.. men nu tør.. og vil jeg ikke.. Det er en græsselig Nat .. Gevar, Gevar!.. Jeg frygter, at vi har taget for megen Deel i dette Forræderie..

GEVAR

Jeg tilstaaer dig det.. Nu da mit Venskab er stillet tilfreds, da jeg er mæt af Hævn.. nu vogner jeg som af en Drøm, og alting er mig afskyeligt.. Saaledes er ingen Alder, anvend denne Tilstaaelse til din Nytte, ikke den graaehærdede Erfarenhed

* * * 352

er sikker for Hiertets Blændverk. Mit Venskab til Helge vandt Seier over det, jeg skyldte Dyden.

HOTHER

Viise Gevar!..

GEVAR

Heller vil vi ikke tage meer Deel i alt dette, eller lade os længe opholde her... Som du siger, faldt Rolf her.. bevæbnet.. kiempende..

HOTHER

Her faldt Helten.. Jeg seer endnu den høie Mine, hvormed han faldt.. Nu har de taget ham bort..

GEVAR

Og du hævnede ydermere hans Død.. dens Død, hvis Fader dræbte Hothbrod.

HOTHER

Dersom det kan kaldes at hævne Rolf, eller rettere min Ære, at jeg opofrede Hunding og nogle andre nedrige, navnløse Forrædere.. Men Hiartvar traf min Arm ikke..

GEVAR

Og det var uædelt om du blottede Sværd mod Hiartvar!.. du har tilsoeret ham Troeskab..

HOTHER

Ha!.. Erindring, afskyelig.. græsselig, som denne Nat!.. O Nat!.. for min Roelighed, og for saa mange ædle den sidste!..

GEVAR

Jeg kiender de Danskes Troeskab.. Faae de først at vide at deres Konge er falden, vil neppe blive levende Mand tilovers af dem.. de faae, som har havt Tid til at bevæbne sig, ere adspredede.. og overalt en Haandfuld mod Hiartvars.. dog skal de neppe kaste deres Vaaben, eller flye, skiønt Natten og Fienderne selv give dem den beste Leilighed dertil.

HOTHER

Ha!.. forbandet være Forræderiet og Forræderne!..

353
GEVAR

Den Dydige maae evig afskye det.. Jeg kræver de alvidende Guder til Vidne, at min Hensigt var blot, at hævne min beste Vens, din Faders Død, og at mit Hierte aldrig slog høit naar det følte denne Hensigt.. og at jeg ikke indsaae flere Mueligheder til at opnaae den!.. Men vi opholde os her for længe.. Hiartvar mistænker os allerede, og vi vil ikke oftere lade os see af ham.. om vi kan undgaae det.. dog Vinden kuler stærk af Norden, og Flaaden kan være her, inden Dagbrækningen.

HOTHER

Veed Asmund, at det er Tid at komme?

GEVAR

Han ligger for Anker tæt uden for Isefiord.. da Guderne af en mig fremmed Aarsag stedse skiulte Udfaldet af dette Foretagende for mig, giorde jeg Aftale med ham, at han skulde legge sig der, saa snart Hiartvars Flaade var løbet ham forbi; og at han de følgende Nætter idelig skulde lade smaae Skibe løbe ind i Fiorden, hvilke saasnart de saae Lys i mit Mers, skulde give ham Tegn, at han strax kunde legge ind.. Saasnart du fortalte mig, hvorledes det var gaaet til ved Rolfs Fald, troede jeg at det var nødvendigt, at sætte sig i Sikkerhed.. Gunde har allerede givet Tegnet, og nu vil vi saa meget mueligt skille os fra de andre.. fra disse blodige.. disse afskyelige Optrin1).

HOTHER

Her er en nye.. ak Hialte!.. min Ven.. Jeg kan ikke beste Gevar..2).

GEVAR

Saae du ikke ham med den ildsprudende Drage paa Hielmen?.. eller kiender du ikke Hiartvars Vaaben?.. Kom inden du bliver seet!..

* * 354
HOTHER

O i Guder.. han viger.. Ha Gevar, du vilde hævne din Ven, og jeg maae ikke beskytte min!.. Seer du?.. Han har ingen uden en Skioldmøe.. og det er en døende Kiempe, som de holde under Armene og skiule med deres Skiolde.