Ewald, Johannes Johannes Ewalds samlede skrifter

NIENDE OPTRIN

DE FORRIGE. BIARKE OG NOGLE ANDRE DANSKE KIEMPER

BIARKE4)

Flyer da Niddinger!..5). Hvorfor raaber du stærke Hialte saa høit paa mig, at jeg er Kong Rolfs Svoger?.. den, som har meget i Munden er sielden den dueligste.. Ikke har Biarke Lyst at sove, heller ikke at tale meget, hvor det gielder

* * * * * 359

om, at bruge sin Arm.. Men ti Mænd, som min døde Svoger gav mig, at føre i mit Vaaben, skal jeg endnu ofre ham!..

HIALTE

Ak Biarke!.. din Svoger.. min Konge.. der ligger han.

BIARKE

Jeg veed det, at han er død.. Men jeg vil ikke see ham, førend i Valhal..

RUDE1)

Biarke, min Biarke!..

BIARKE

Jeg hører Valkyriens Røst.. Hvad vil denne yndige Stemme her?.. denne mig bekiendte Musik, som saa ofte optændte mig til de retfærdige Guders Lov-Sange, eller dyssede mig i Søvn imellem Brødre, og tilhvislede mig Drømme om Dydens Belønning?

RUDE

Ingen Drømme, min Biarke.. Du føler i dette Øieblik at det er meer end Drømme.. Siig mig, svulmer ikke dit Hierte?.. opløftes din Siel ikke til Guderne.. nu da du bløder for din Konge?.. Men du bløder stærkt.. kom, at jeg med min skielvende Haand, maae forbinde dine Saar!..

BIARKE

Og hvortil min Rude, behøves det?..

RUDE

Til Skræk for Forræderne, og en seierrigere Død for dig..

BIARKE

Fortreffelige Rude!.. Ha!.. Har jeg ikke fortient dig før, dig ædleste, dig min Konges eneste Syster, da vilde jeg nu, om jeg havde tusende Liv og om tusende Liv kunde fortiene dig.. Men det meeste Blod, som du seer, er forræderisk Blod.. du skal ikke besmitte dine Hænder dermed, ikke de

* 360

reneste Hænder..Ved Rolfs Siel, Hænder, som aldrig bleve opløftede uden til Gudernes Priis, eller til Glæde for dem, som boe paa Jorden!.. Ha i frimodige Danske Mænd, følger nu mit Raad, og aflegger eders Harnisk, kaster eders Skiolde paa Ryggen, og strider saa med det bare Bryst.. binder Armbaand om eders Hænder, at i kan slaae des haardere!.. og enhver træde dristig mod sine Fiender og agte det for den største Lyksalighed at hævne sin Konges Død!.. Nu Brødre!.. nu min Hialte!.. Hvor er nu den stortalende Mand, som tilforn raabte paa mig saa stolt, som om han havde tolv Mænds Styrke?..

HIALTE

Hvor du er min Biarke, er jeg ikke langt borte1).