Ewald, Johannes Johannes Ewalds samlede skrifter

FIERDE OPTRIN

RUDE. ALUILDE. HOTHER. HIARTVAR, OG FØLGE

HIARTVAR3)

Jeg kan ikke undre mig over den Afskye du viser for mig, ædleste Fyrstinde.. den har Skin.. den har stort Skin af Billighed, men..

RUDE

Frekke Rebel!.. Saa vidt har du dog vel ikke forglemt dig, at du endnu skulde vove, at fornærme mig med Undskyldninger!

HIARTVAR

Jeg havde forglemt Menneskeligheden, om du i denne Tilstand kunde opirre mig.. Men jeg veed, at Rude, naar hun faaer Tid til Eftertanke, er viis nok, til at undskylde mig selv.. og ædel nok til at beklage mig..

RUDE

Der ligger din Konge Hiartvar.. og der ligger hans troe Svoger.. og den, som du seer ved hans Fødder, var bedre, tusinde gange bedre end du, om du og var uskyldig som dette Hierte4).

* * * * 374
HIARTVAR1)

Himmel!.. hvor billig er din Forbittrelse!.. da jeg selv.. Ha i Guder!.. og Skulde!.. men hun er ikke meer.. og Rolf!.. men prægtigere Død kunde han ikke have ventet sig.. det er ikke af de ringeste, som ere faldne med ham, men af de mægtigste og ædleste.. hvilken Troeskab!..

RUDE

Det Ord nævner du, og døer ikke af Skam?..

HIARTVAR

Ha jeg var ikke hans Undersaat, Rude.. og jeg er din Konge.

RUDE

Retfærdige Guder, det hører I!.. Hiartvar.. en ubekiendt, om han ikke havde myrdet sin Konge .. Han er nu Rudes.. Han hersker over Helges Datter..

HIARTVAR

Jeg har soeret ved Freyer, at du ikke skal opirre mig!.. Men det tillader du mig dog, at beundre disses Troeskab!.. Jeg havde ikke saa troe en Mand..2) uden det skulde være Hagbarth.

HOTHER

Og hvorlænge regner du mig blant dine Mænd Hiartvar?..

HIARTVAR

Ikke til Solen gaaer ned over hine Bakker, Forvovne!.. Men jeg ønskede kun, at have den ringeste af disse i dit Sted.. dog de ere alle døde.. Ingen af dem har vildet overleve sin Konge.. Ingen..

ALUILDE

Om jeg siger dig en, Hiartvar.. og en, som brænder efter at tiene dig?

HIARTVAR

Nævn ham Aluilde, og du viser mig den kostbareste Skat, som er paa Leyre!

* * 375
ALUILDE

Men du skal tilsværge mig, at du skienker ham Livet..

HIARTVAR

Ved mine beskiermende Guder, han skal være iblant mine ypperste Mænd!.. Hvem er det?

ALUILDE

Viggo.

HIARTVAR

Viggo?.. det kan ikke være.. Himmel!.. Han, som gav Skulde sit Bane-Saar?.. Men jeg har soeret.. og desuden er han endnu den troeste af de Kiemper, som vogtede Rolf..

ALUILDE1)

Skulde det være mueligt?..

HIARTVAR

Men jeg har tilsoeret dig det, Aluilde, og jeg skal ikke bryde min Eed.. Man kalde ham!..2). Imidlertid Hagbarth.. der mumles overalt om en Hother.. Kan du ikke give mig nogen Oplysning derom?..

HOTHER

Ingen kan oplyse dig bedre derom, end just jeg, Hiartvar..

HIARTVAR

Du kan dog ikke vilde tilegne dig dette Navn.. Hothbrods Søn, havde ingen dødeligere Fiende end Rolf, og du var en af hans troe Tienere..

HOTHER

Og jeg siger dig, at Hothbrods Søn havde dødeligere Fiender, end Rolf.. den Utaknemmelige.. Forræderen og den krybende Morder, de ere Hothers verste Fiender3).

HIARTVAR

Jeg foragter at trættes med dig, forvovne Fremmede.. dog jeg vil endnu give dig et Valg.. der

* * * 376

seer jeg din viise Raadgiver Gevar.. Overlæg med ham, om du heller vil døe, som Hagbarth, eller som Hother.. Men betænk dig ikke længe.. Jeg maatte ellers vælge for dig1).

HOTHER

Du skal have min Beslutning, førend du venter den2).

ALUILDE

Der er den værdige overblevne, Hiartvar, som du lovede mig at skaane..3) Ha!..Jeg maatte døe af Blusel!