Drachmann, Holger Tredie Bog

Tredie Bog

1.III.1

229

milieu : med lille begyndelsesbogstav, altså af forf. følt som en fransk glose, der endnu knap har faet indfødsret som dansk fremmedord (substantiv med stort). - Konferensraad : se n.t.s.71.

230

Carçon : (af fr.) her: ungkarl. - Duodez -: bog i ganske lille format.

231

Riget fattedes Penge : således udlagdes populært forkortelsen R F P på bygninger fra Chr. IVs tid i København, jf. n.t.s.92. - Resten (...) Hamlets Ord : The rest is silence, prins Hamlets sidste ord, før han udånder i 5.akt, se.2, v.360 i Shakespeares tragedie Hamlet (ca. 1601).

232

raillerende : drillende, spottende. - det Bakkantiske : det berusede el. tøjlesløst erotiske.

233

Forestillinger : bebrejdelser.

234

Informationer : privatundervisning.

235

Professionisterne : de næringsdrivende, håndværkerne; her evt. de professionelle el. levebrøds-politikere.

236

ville rage : nutid, sml. Efterskrift s.682. - taget dit Parti : truffet dit valg, måske med hentydning til Fr. Paludan-Müllers Adam Homo , beg. af 10. Sang (1849). - Fiffikus : smart, snu person. - Forsvarssagen : se Efterskrift s.664. - Statssocialisme : i modsætning til den egl. antikapitalistiske socialisme betegner statssocialismen statslig varetagelse af sociale hjælpeforanstaltninger m.v., som teoretisk og praktisk udviklet i Bismarcks Tyskland siden 1870erne.

1.III.2

237

fortune cachée : (fr.) skjult formue, skat; her: skjult kærlighedseventyr.

238

Kanapé : lille sofa.

239

Overkastet : sjalet.

240

ubehjælpsomme : hjælpeløse. - Kravat : halssløjfe, slips, gerne fastbundet til at sætte fast foran på kraven, -fausse couche : (fr.) abort.

1.III.3

241

Jærnbade : mineralbade i stærkt jernholdigt vand. - Franzensbad : tjekkisk Františkovy Lázně: ligesom Marienbad og Karlsbad et af de yndede kursteder i det nordvestlige Bøhmen (indtil 1918 under 718 Østrig). - Kärnten : i Sydtyrol, dengang østrigsk, siden 1919 delvis italiensk (Alto Adige). - voluptiøs : yppig. - Sommerfrischler : (ty.) ferierende.

242

Frisch auf : (ty.) ny vind, af sted. - paa Vidderne : titel på et af Henrik Ibsens digte i hans Digte (1871). - über Berg und Thal : (ty.) over bjerg og dal; alm. vending i romantikkens sangdigtning. - Almen : (af ty.) sæteren. - Senn( -): (ty.) sæter.

243

Burscher : (af ty.) fyre. - Schnadahüpfl : tysk-østrigsk improviseret sang i 4-linjede strofer, med jodlen. - schimpfer : (af ty.) skælder ud på. - Wagnerianer : jf. n.t.s. 136.

244

gauche : (af fr.) kejtet. - der trockne Däne : (ty.) den tørre el. stive dansker. - leget ud : formentlig fra Byrons Don Juan , 11.sang, str.86, der igen rummer Shakespeare-citater: »'Life's a poor player.' Then: 'play out the play/ Ye villains!'«, i Drachmanns overs. (Don Juan , Andet Halvbind, 1902): »'Livet er Skuespil!' - 'spil da til Ende,/ Hallunker!'«

1.III.4

245

Studenterne i Auerbachs Kælder : i scenen »Auerbachs Keller in Leipzig« i Goethes Faust, I , gækkes de svirende unge mennesker (»Gesellen«, altså håndværkere, ikke studenter) af Mephistopheles' magiske forvandlingsnumre.

246

Filister-Næse i Haanden : som Brander med Siebels næse efter optojer og Mephistopheles' magi (Faust , 1.del, v.2323). - Zum Teufel (...) geblieben : (ty.) Spiritus'en er gået Fanden i vold, dorskheden er blevet tilbage. Fra digtet »Kastraten und Männer« i Anthologie-Gedichte af Fr. Schiller (1759-1805). - intet »Folk« : ingen (revolutionær) underklasse.

247

Sisiphus : (lat. navneform) i græsk mytologi en sagnkonge, der i dødsriget var straffet med et uendelighedsarbejde - at rulle en tung sten op på et bjerg, hvorfra den straks trillede ned igen. - Ixions Hjul: i græsk mytologi straffes sagnkongen Ixion ved at være fastspændt til et ildhjul, der stedse drejer rundt. - spasere (...) Dante eller Virgil : den italienske digter Dante Alighieri (1265-1321) og den romerske digter Virgil el. Vergil (70-19 f.Kr.). Den sidste figurerer som fører og vejviser for Dante igennem Helvede, som det skildres i Divina comedia : Dantes visionsdigt fra beg. af 1300-t. - Æneide : Vergils heltedigt om Romerrigets grundlægger Æneas, skrevet i årene op til digterens død i 19 f.Kr.

719

248

Smørret - uansét Margarine : produktionen af margarine, »det nye kunstsmør«, tog fart i Danmark i 1880erne; Otto Mønsteds margarinefabrik åbnede som den første herhjemme i 1883. For det smørproducerende danske landbrug og dets talsmænd - bl.a. Viggo Hørup ved Folketingsforhandlinger i 1887 - var det et problem; de talte for restriktioner, mens bl.a. arbejderne i titusindvis underskrev en adresse til fordel for den billigere margarine. Striden kendt som »Margarinekrigen« 1887. - Kapellan : hjælpepræst. - Konfessionarius : (af lat.) hoffets præst. - prædestineret : forudbestemt, ligesom Gud har forudbestemt individerne til frelse eller fortabelse if. fx Rom. kap. 9 samt den hellige Augustin og reformatorerne Luther og Calvin. - Boston : et kortspil. - den romerske Guldalderliteratur : med bl.a. digterne Catul og Ovid (se n.t.s.209) behandler erotiske emner med stor frihed.

249

Vallø-Stiftsfrøken : se n.t.s.89. - urbant : hørligt. - Kalumniant(s ): bagvasker. - Kammerjunker : titel på rangsperson i 4. rangklasse, nr. 2.

250

indre Mission contra Socialismen : Indre Missions organisationer grundlagt i 1860erne samlede ikke mindst tilhængere blandt fattigfolk, men stod i modsætning til den socialistiske bevægelse i Danmark (fra 1870erne) ved deres afstandtagen fra »verden«, fra materielle interesser og klassekamp. - Katholicismen contra Socialdemokratiet : således i Frankrig og til dels i Tyskland, hvor Bismarck var den, der i 1870erne og 80erne forsøgte at begrænse pavekirkens magt uden dog at sympatisere med dens tydeligste ideologiske modstander, socialisterne. - l'abbé Frédéric : den franske betegnelse signalerer typen af en verdensklog og evt. verdsligt tænkende gejstlig i det 18. årh.s stil, jf. fx den som Abbé benævnte person i Goethes roman Wilhelm Meister (1795-96).

251

gaa over Rubicon : tage det afgørende skridt som Cæsar, da han år 49 f.Kr. krydsede den norditalienske flod Rubicon og marcherede mod Rom. - knække sin Kaarde : som den gudsforgåene, trodsige Ulrik Christian Gyldenløve, i kap. 5 af J.P. Jacobsens roman Fru Marie Grubbe (1876), da han endelig kapitulerer for præsten ved sit dødsleje, brækker sin kårde og udråber: »Pardon, Jesus, Pardon!« - Tjenerinde : måske med bibelsk klang, se fx Rom., kap.16, v.1.

1.III.5

252

Heiberg, Hertz og Hostrup : en del af de tre digteres komedier fra ca. 1825-60, ofte med et vist biedermeierpræg, fastholdtes århundredet ud i Det Kgl. Teaters repertoire.

720

253

Opsats : hævet bakke på bordet med blomster eller noget af maden. - allegorisk Menu : spisekort med symboliserende illustrationer. - Silen (hoved ): i græsk-romersk mytologi og kunst en lystig (ældre) mandlig naturguddom, der fornøjer sig med kvinder og især vin. - Sukkerfustage : sukkertonde. - viveur : (fr.) levemand.

254

Hovedhaar (...) talte : jf. Matt., kap.10, v.30, og Luk., kap.12, v.7.

256

for den Rene: jf . Paulus' brev til Titus, kap.1, v.15.

257

Bestillingsmand : underordnet tjenestemand. - Ladestok : pind, der brugtes til forladegeværer, - for femogtyve Aar siden : dvs. i den første slesvigske krig 1848-50. - Mæcener : velgørere; se Efterskrift s.646. - Ajax (Aias): navn på to forskellige græske helte i kampen om Troja; de er ikke brødre. - galvaniseres : egl. dækkes med metalhinde ved anvendelse af elektrisk strøm.

258

rider Pegasus i Jambetrav : digter i jævnt mekanisk versemål. - larmoyant : (af fr.) rørstrømsk, tårevædet. - Toldere : syndere - men ikke uden for Guds nåde, jf. Luk., kap.18, v.9-14.

1.III.6

259

Decorum : (regler for) sømmelighed. -Jordaens : den flamske maler Jacob Jordaens (1593-1678), kendt for sine kraftigt kropslige motiver. - kanonisere : kåre til helgen. - vi ere (...) have vi : se Efterskrift s.682f

260

(Guld)næseklemme : lorgnet. - Macbeth - tredje Akt : Shakespeares tragedie Macbeth (ca. 1606, tr. 1623), hvor tronraneren Macbeth ved en festbanket skræmmes fra vid og sans af genfærdet af den myrdede Banquo, hvis fravær han netop hyklerisk har beklaget. - Her sad nu (...) tilstede : Lembckes overs. af Macbeths replik i 3.akt, sc.4, v.40f. - springe over Klingen : dræbe.

1.III.7

263

fare imag med : spare på. - dubiøse : tvivlsomme. - som Skrædderen (...) Slag : i eventyret »Den tapre Skrædder« (»Das tapfere Schneiderlein« i J. og W. Grimm: Kinder- und Hausmärchen , 1812-15 og senere). Engang slår den lille skrædder ud efter en sværm fluer og dræber syv med ét smæk. Derpå anlægger han et bælte med indskriften »Syv med ét slag« og drager ud i verden, hvor han imponerer alle med de prangende ord og ved sin snildhed bedrager de mægtige til at tage dem for gode varer. Hos Gerhard er pointen det illusoriske og ikke 721 som i eventyret dets succes. - i Marken: i felten, i kamp. - Kadre(r ): den faste kerne i en militærafdeling. - Landeværn : i ældre tid en lokalt opstillet forsvarsstyrke; 1801-08 en styrke af reservister. - Spørgsmaalet om vort Forsvar : se Efterskrift s.644.

264

Køge-Slag : hvor englænderne 1807 slog de sjællandske landeværnsregimenter forud for bombardementet af Kobenhavn. - Køgebugts Slag : det berømte soslag 1678 i Køge Bugt, hvor den danske flåde under Niels Juel tilføjede den svenske flåde et nederlag. - Der er et yndigt Land : nationalsangen af Oehlenschläger, trykt 1823. - ligger paa Strandvejen : holder sommerferie ved Øresund.

265

lille, fattigt Land : citat fra P.M. Møllers digt »Glæde over Danmark« fra Kinarejsen 1820; heri begynder str. 5: »Klerken raaber i Manillas Rønner:/ 'Danmark er et lidet fattigt Land!'« - Voldenes Sløjfning : i årtierne efter 1856. - dotere : skænke. - nye Kirker : opførelsen af flere af de mange nye kirker uden for voldene skyldtes gaver fra storkapitalister, således Jesuskirken i Valby som gave fra brygger Carl Jacobsen.

266

Waterclosetsystem : se Efterskrift s.648. - nye System : som en vits spilles måske også på den politiske betydning af'system' som forfatningssystem, der var periodens store stridsemne, da kongen indtil 1901 modsatte sig parlamentarisme; se Efterskrift s.676.

1.III.8

266

Paletot('en ): (af fr.) let overfrakke.

268

Fortrydelse : ærgrelse. - dem fra 48 : frihedsfolkene fra 1848, hvor kravet om demokratisk forfatningsændring rejstes kraftigt i mange europæiske lande og i nogle af dem, bl.a. Danmark, slog igennem. - Informationer : privattimer.

269

Nihilismen : her næppe i den russisk-politiske betydning (jf. n.t.s.37), men om fornægtelse af værdier i almindelighed, herunder nationale værdier. - Sverig-Norge : i rigsfællesskab (personalunion) 1814-1905.

271

Æske : om (lukket) hestedroske. - forskriver os (...) Forskrivningen : underskriver en forpligtelses- el. gældserklæring = forskrivning; jf. i øvrigt n.t. romanens titel. - Café chantant : se n.t.s.192.

272

Banquos Aand : jf. s.206 og noter dertil.

722

1.III.9

272

Flyvemaskine : en sådan konstruktion tilhørte endnu ved 1890 fantasiens verden. - Højt fra Dachsteins top : citatet ikke identificeret, åbenbart fra en populær (oversat) tyrolervise. Dachstein : bjerggruppe sydøst for Salzburg.

273

Steierland : ligeledes østrigsk: sydvest for Wien. - malkontent : misfornøjet.

1.III.10

276

Rubens(' ): den produktive og alsidige flamske maler Peter Paul Rubens (1577-1649) har også malet mytologiske og fyrstelige motiver. - Watteau('s ): den franske maler Antoine Watteau (1684-1721) malede gerne galante og erotiske motiver.

278

Bravo : (af ital.) røver, her: lejemorder.

1.III.11

280

Kämtnerdal : jf. n.t.s.241. - den lille noble Skikkelse : se n.t.s.44.

281

hans Elskede : Frederik Vis elskerinde Frederikke Dannemand (1790-1862), med hvem han fik flere børn uden for ægteskab; forbindelsen varede til kongens død 1839. - Hofetat : stab af hoffunktionærer. - Hajdukker : lakajer. - martialsk -: krigerisk. - Chalup : stor marinerobåd. - Trekantede : uniformshat. - Flaaden tabt : til englænderne efter bombardementet af København 1807. - Banken sprængt : ved statsbankerotten 1813. - Norge Fanden ivold : Norge skiltes fra Danmark og kom i personalunion med Sverige ved Kielerfreden 1814 efter Danmarks fatale deltagelse i Napoleonskrigene.

282

Das kommt von das : (ukorr. ty.) Det kommer der ud af det.

283

Lommebog : tegnebog. - udmærkede : karakteristiske, særegne.

284

den første : den bedste, ypperste.

285

Staldmester(buk ): person, der forestår en fyrstes staldvæsen og hestehold, eller indehaver af tilsvarende opgave i cirkus.

1.III.12

289

Mill : den liberale engelske filosof John Stuart Mill (1806-73), og Spencer : den engelske nytte- og udviklingsfilosof Herbert Spencer 723 (1820-1903) var gjort bekendt i Danmark af især Georg Brandes og Harald Høffding. - Tant mieux : (fr.) så meget desto bedre. 290 stræbe, stræbe : måske hentydning til Goethes Faust , 2.del (v.11.936), hvor den fejlfulde hovedpersons frelse begrundes med, at han stedse har stræbt. - Mandtalslisten : folketællingsliste, hvor kirkelig tilknytning anførtes.

1.III.13

295

Drapperi : folderigt tæppe el. tøj.

1.III.14

296

wie (...) sagen : (ty.) hvordan skal jeg sige. - nee : (ty. talesprog) nej. - Siesind (...) verstehen : (ty.) De er en verdensmand, De vil forstå det. - hoch : (ty.) højt. - epheuomkranste : efeu el. vedbend var et af kendetegnene ved vinguden i græsk-romersk mytologi.

297

Santa Cæcilia : helgeninde for musikken, ofte afbildet i (kirke)kunsten med det i teksten omtalte blik. - Benediktinerlikør : fin likørtype, oprindelig fremstillet på benediktinerklostret Fécamp i Nordfrankrig.

298

Aber ja, gewaltig : (ty.) omtrent: Jo da, enormt. - Mei Schatzerl (...) nit : (dialektalt sydty.) Min lille skat er sød,/ men rig er hun ikke;/ hvad gavner mig rigdommen,/ pengene kysser jeg ikke. Sangens ophav ikke identificeret. - Schnadahüpfl : se n.t.s.243. - Carl Maria von Weber : (1787-1826) tysk komponist. - was denken Sie? (ty.) hvad mener De? - Mozart : den østrigske komponist W.A. Mozart (1756-91), der sm.m. den førnævnte Weber og den tyske Felix Mendelssohn -Bartholdy (1809-47), den østrigske Franz Schubert (1797-1828), den tyske Robert Schumann (1810-56) tilsammen betegner Achlaitners musikalske smag - og en alm. klassisk-romantisk, »ældre« smag i sidste del af 1800-t., der også omfatter den polsk-franske komponist Frédéric Chopin (1810-49).

299

ein schüchternes (...) heisse und : (ty.) en bly lille en, så sandt som jeg hedder Josef, og. - gaaet ned : tabt den rigtige tonehøjde. - Ach (...) glaube mir: (ty .) Ak, hvorledes er det da muligt,/ at jeg kan forlade dig;/jeg elsker dig af hjertet,/ det må du tro mig. - Du hast (...) allein : Du har så ganske indtaget min sjæl, at jeg ikke elsker nogen anden end dig alene.

724

300

tremolo : (af ital.) bølgende spillemåde, idet de brudte akkorder anslås hurtigt efter hinanden. - Freischütz : da. titel Jægerbruden , bekendt opera fra 1821 af Carl Maria von Weber. - Olympier : græsk gud; jf. »Elysium« og n.t.s.51.

1.III.15

301

den alle Eiskendes (...) Følgesvend : måske med genklang fra Shakespeares Merchant of Venice (ca. 1596, tr. 1600), 5.akt, sc.1. - sølvmors(hvide ): af silkestof med indvævede sølvtråde.

302

Cul-de-sac : (fr.) blindgyde.

303

Dravat : overhaling.

305

Chaiselong(en ): siddemøbel, mellemting mellem lænestol og sofa.

1.III.16

306

hverken kunne : nutid, se Efterskrift s.682f.

308

jus retorsionis : (lat.) gengældelsesret. - Morgen-Frokosten : morgenmaden. - stempel-fri : fritaget for stempelafgift; her vel: uden påtale.

309

dygtig : af god beskaffenhed.

310

det ene Fornødne : udtrykket fra Luk., kap. 10, v.42.

1.III.17

310

tolvtusind Kroner : til vurdering af beløbets størrelse kan anføres, at en københavnsk faglært arbejders årsløn i perioden skønnes at have andraget omkr. 1000 kr., medens årsindtægten for den bedrestillede middelklasse kunne variere omkr. 2000-3000 kr. - husholderisk : sparsommelig.

311

Diskontør(er ): person, der køber veksler, gældsbeviser, før deres udløbstid og gerne til en sløj kurs. - laane ham paa : kræve som sikkerhed for lånet. - Physikus : se n.t.s.82.

312

l'amour par dépit : (fr.) kærlighed af trods. - Kravat : se n.t.s.240.

1.III.18

313

klare sig : forklare for sig selv.

314

die ganze (...) minirt : (ty.) hele hæren er knust på én gang. Upræcist citat af den afdankede militære titelpersons pral i Holbergs Jakob Von 725 Tyboe (tr. 1725), 5.akt, sc.11. - Synedriet : egl. bibelsk om det høje råd i Jerusalem; det gode selskab. - Bon : (fr.) godt. - det ny Foretagende : minder i virkelighedens verden om grundlæggelsen af det venstreorienterede dagblad Politiken i 1884 med Viggo Hørup og kritikeren Edv. Brandes i redaktionen, se Efterskrift s.646.

315

tuti qyanti : (ital.) tutti quanti: allesammen. - Asylbørn : børnehjemsbørn.

316

den Messias : navnet på frelseren, der er profeteret om, som betegnelse for en personlighed, der kan forny samfund og kultur, kunne bl.a. ses både som tema og titel i Viggo Stuckenbergs lille roman Messias (1889).

317

Sapienti sat : (lat., egl. et citat fra komediedigteren Terents ca. 200-159 f.Kr.) det er tilstrækkeligt for den, der forstår. - han er (...) Kvinder bag : Bøjgens sidste replik - her lidt ændret - i 2. akt af Henrik Ibsens eventyrspil Peer Gynt (1867). - Tæring : udmarvende sygdom, især tuberkulose.

318

Ewald (...) Fortrolighed : se n.t.s.45.

1.III.19

319

va banque : (af fr.) hasard, hvor alt sættes på spil.

320

Praas : elendig stump lys. - (Muldvarp-)Kaas : kurs (gi.dags, poet.). - aksle : tage på, egl. tage over skuldrene.

321

Indtil Jorden (...) paa den : mundheld fra Peder Syv, fornyet af N.F.S. Grundtvig, her frit varieret.

322

Prokurator : sagfører, advokat.

323

underkøbt : bestukket.

324

Boudoir -: (af fr.) tilhørende dameværelse.

1.III.20

325

Rædslen for det Tomme : traditionelt udtryk for en forestilling om, at naturen ikke har tomrum; ofte som her brugt psykologisk om en bestemt slags panik. - Brevtaske(n ): tegnebog.

326

(-)patriciske : storborgerlige. - en bagatelle : (fr.) som småting. - Landauer : se n.t.s.156.

327

iræ (...) integratio : (lat., citat fra den romerske komediedigter Terents, ca. 200-259 f.Kr., i komedien Andria 3.akt, sc.3) de eiskendes vrede er en fornyelse af kærligheden, -paa nogen Tid : for en vis tid. - 726 konfidentiel : fortrolig, fordrende diskretion. - ventelig : vistnok, antagelig.

328

Noget til bedste : en opsparing. - Middag : varmt måltid midt på dagen el. om eftermiddagen.

1.III.21

329

ville : nutid, jf. Efterskrift s.682f.; altså: ville have fortolket = ønsker fortolket. - Hesten : rytterstatuen fra 1688 af Chr. V på Kgs. Nytorv, af den franske billedhugger A.C. FAmoureux. - Hovedvagten : bygning på Kgs. Nytorv, centrum for byens militære bevogtning, for parader m.v., nedrevet 1874. Tekstens erindringsperspektiv her og for det flg. må gælde årene omkr. 1860. - Gæthuset el. Gjethuset: gl. kanonstøberi, siden militærskole, nedrevet 1872 for at give plads til opførelsen af det nye Kgl. Teater. - det gamle Kgl. Theater : før nybygningen 1874 (af den bygning, der nu kaldes »Gamle Scene«) fandtes den teaterbygning på Kgs. Nytorv, der toges i brug 1748.

330

en masse : (fr.) som mængde.

331

ganske vist : måske i betydningen: afgjort, absolut. - Beskyttelse : toldbeskyttelse kontra frihandel var stærkt debatteret i perioden, jf. n.t.s.334.

333

Døren (...) Kupé : kupeerne i datidens tog gik i hele vognens bredde og havde kun yderdør; det var således ikke muligt at forlade en kupé, før toget holdt næste gang.

1.III.22

333

over Korsør : med tog og færgeforbindelse vestpå til Jylland og evt. derfra til Hamborg; eller med skib fra Korsør til Kiel. - Roskilde : hvor vest- og sydbanen skiltes. - Masnedsund : mellem Vordingborg/ Masnedø og Lolland-Falster. Indtil Storstrømsbroens åbning 1937 måtte togrejsende sydpå - fx til Gedser og Berlin - først med færge fra Sjælland over Masnedsund. - Øerne : Lolland-Falster. - Westfalen : i det vestlige Tyskland ved Rhinen.

334

Haupt und Residentsstadt : (ty.) hovedstad og (konge)residensby. - Forfatningsstrid : striden om parlamentarisme, jf. Efterskrift s.644. - Transit -: udenlandske varers forsendelse til andet udland, fx via Frihavn : Den stigende internationale handel bevirkede, ikke mindst i større handels- og industriforetagender, et ønske om, at der i tilslutning til Københavns eksisterende havn anlagdes en frihavn, dvs. en havn uden for dansk toldområde. En anlægslov vedtoges af 727 Rigsdagen i 1891. - sans gene : (fr.) frit og utvunget. - Les Doyens : korr. Ledoyen, fornemt spisested på Champs Elysées i Paris.

335

Æske : lukket køretøj. -flyvende Koffert : jf. H.C. Andersens eventyr med denne titel fra 1839. -filérede : sammenknyttede tråde i finere håndarbejde. - DSB : manus har kun bogstaverne S B, sml. Tekstrettelser s.684-85. - de elysæiske Marker = (fr.) Champs Elysées.

336

engt : snævert, tæt. - Floden : Elben. - Sællandske : ældre form, acceptabel i 1890, for: sjællandske.

1.III.23

337

Vridsløselille : Statsfængslet i V., mellem Glostrup og Tåstrup, var i funktion fra 1859.

338

fiksere(t ): se skarpt på; holde for nar.

339

Mimose : den sarte blomst som betegnelse for sart-snerpet kvinde var bl.a. aktualiseret i Henrik Pontoppidans roman Mimoser. Et Familjeliv (1886). - Psydzen :sen.t.s.85.

340

Lacuner : huller, mangler.

1.III.24

344

Roman : oplevelser, kærlighedshistorie. - Thorvaldsens Museum : opført i 1840erne. - unge Piger ikke kunde gaa der : fordi der var afbildet nøgne figurer.

345

Kondition : stilling som tyende. - indvendig Jomfru : tjenestepige til husholdningen m.v., til det indendørs i modsætning til fx malkepige. - Skudsmaal : anbefaling, vurdering, sml. n.t.s.48. - spørge hos Politiet : der holdt opsyn med prostituerede.

346

bona officia : (lat.) redebon tjeneste.

347

Fablen (...) Mythe : om Amor og Psyche, sml. n.t.s.85 og Efterskrift s.660. - Molière : se n.t.s.209. - de ambulante : de omkringrejsende (teaterselskaber).

348

odiøs : misbilliget, uacceptabel.

1.III.25

349

Masnedsundtoget : jf. n.t.s.333.

350

Jagtvogn : let vogn til lystkørsel. - sveden : underfundig, snedig. - den nærmer : venstre hest i et forspand. - Fortrydelse : ærgrelse, anstød.

351

Varmt : alkohol med varmt vand, toddy, -gentil : fin, flot. - kavérer : 728 garanterer, kautionerer. - Blænker -: militær opklaringsfortrop. -ældgamle Bispe-Rede og Kongeby : Roskilde var i 1800-t. ikke stiftsby med biskop, men havde i middelalderen været dette samt kongeby; domkirken endnu begravelsesplads for danske konger.

352

Issefjorden : her = Roskilde Fjord. - Paa Sjølunds (...) Sletter : B.S. Ingemanns digt fra Julegave 1816 med N. W. Gades melodi fra 1838. - realiter : her: uden omsvøb. - omtrent mellem le og græde : citat fra Chr. Winthers digt »Flugten til Amerika«, str. 8.

353

den fjærmer : højre hest i et forspand. - er genegen til : har tendens til.

354

menicere el. menagere: spare, holde måde.

355

Fange-Koret i »Fidelio« : Beethovens opera F. fra 1805, med senere omarbejdelser, 2.akt, 2.billede.

1.III.26

356

Kirkegaarden : nuv. Solbjerg kirkegård. - zoologisk Have : på Frederiksberg Bakke/Valby Bakke, etableret 1859.

357

den store Fabrik : Den Kgl. Porcelænsfabrik havde fra 1882 en ny bygning i Smallegade 45. - Brillant : stråleglans. - Bellman(s ): om den svenske digter og sangskriver Carl Michaël Bellman (1740-95), se Efterskrift s.659.

358

Lommebog : tegnebog. - sidste Athenienser : med et sideblik til etablissementets navn »Elysium« spiller udtrykket her på titlen på (den danske overs. 1878 af) en roman af svenskeren Viktor Rydberg: Den sista athenaren (1859).

359

Forstads-Skuespil : folkelig dramatik, modsat den fornemme på nationalscenen og evt. den elegante på boulevardteatre.

1.III.27

360

par dépit : (fr.) af trods. - Judaskys : et kys, der forråder, jf. Luk., kap.22, v.47f.

361

Confession : (fr. og eng. af lat.: confessio) bekendelse - såvel tilståelse (bekendelse af synder) som trosbekendelse, her snarest det første, jf. måske Rousseaus Confessions (1781-82).

1.III.29

367

Nymfe( -): græsk kvindelig guddom, knyttet til træer, kilder m.v. - Houris : de evigt unge kvinder, der spreder fornøjelse i det islamiske 729 paradis. - Musselmænd : muhamedanere. - Faun : romersk mandlig guddom, d.s.s. græsk satyr; om en gejl mand.

369

Flovheder : dumme bemærkninger.

370

Samfund : miljø.

1.III.30

374

(Eau de) Verveine : (fr.) verbena, jernurt, hvis olie bruges i parfumerier. - Overkast : sjal.

1.III.31

375

Fotogravurer : tryk af en teknik, der kombinerer fotografi og ætsning af pladen.

376

vis-à-vis : (fr.) lige overfor. Citatet ikke verificeret, måske fiktivt.

377

Hva'fals : hvadbehager, hvad skulle det være. - Glarøje : glasglug.

378

Frihedsstøtten : på Vesterbrogade, rejst 1792-97 til minde om stavnsbåndets løsning 1788. - National : etablissement med restauration og optræden; på stedet findes nu Scala. - Canal grande : den centrale vandvej gennem Venezia. -Jæmbanegaarden : til dels det nuv. Palads biografteater ved Vesterport station.