Dalgas, Ernesto Uddrag fra Dommedags Bog

Men efter Maaltidet knytted jeg atter Traaden, idet jeg gik ind paa min Lærers Tankegang. »Hør, kære Lærer! Er det dog ikke noget haardt baade for Lucifer, den hede, vrede Ild, og Ahriman, den sorte, haarde Trods, efter al deres kloge Arbejde og dristige Strid at skulle give ganske tabt og sidde paa Skolebænk med Børn fra i Gaar?« - »Ih, hvor vil Du hen? Disse unge, adelige Vildgaster og deres Landsknægte nyde først megen Lyst i deres vilde Liv og straffes først, naar deres egen Gerning sammenbrister over Hovedet paa dem, og siden bydes dem atter Fred og Naade.«