Claussen, Sophus Uddrag fra HVEDEDYNGER [undertitel]

Trælastlager, billedet genfindes i den samtidige novelle
Henrik og Henriette i MK
I NkS 1340, 8°, VIII, 38 (jan. 1898) læses: Trøst dig, min Ven, Livet er snarere for langt end for kort. Og hvis du 233 ikke dør en brat Død altfor ung, skal du nu faa Tid til at blive knækket Led for Led overalt, hvor du er svag og kan knækkes. Vær ikke utaalmodig! Overlad dette Arbejde til Livet selv - det vil ganske sikkert finde dine Sammenføjninger." Indl. udeladt