Claussen, Sophus IV: Øvrige forkortelser, tegn m. m.

IV: Øvrige forkortelser, tegn m. m.

afsn. afsnit

bd. bind

208

bly. blyant

bl. blæk

cit. citat, citeret

dat. dateret

henv.henvisning

kap. kapitel

l. (vers) linie

ms. manuskript

op. cit. opus citatum (det anførte værk)

optr. optrykt

p. pagina (side; udenfor udgaven)

renskr.renskrift

Sml. Samling

d. s. det samme, f. eks. samme verslinie, samme titel el. samme ord

s. side (indenfor udgaven)

sign. signeret; SC's egenhændige navnetræk (også som pseudonym), evt. forkortet (ej maskinskrift)

sp. spalte

str. strofe, strofer

u. t. uden titel

tr. trykt

udat. udateret

udk. udkast

usign. usigneret

/var. variant; en senere form, der ækvivalerer med en tidligere, ikke udstreget form

u. å. uden årstal

< rettet fra

> rettet til

~ svarer til

÷ ej i ms.

(...) angiver at indholdet ml. to ord er udeladt

. . . angiver (efter ord), at der er tale om i. linien i en strofe el. et digt uden titel el. SC's egen brug af tegnet

> < i modsætning til

209

// linieudløb

[?:] læsning usikker el. umulig

[] udgiverens udfyldning el. tilføjelse