Claussen, Sophus Sophus Claussens lyrik Bd. 1: Naturbørn

III · KOMMENTAREN

Kommentaren, der består af noter, oplysninger, henvisninger m. m., er udarbejdet efter følgende principper:

Efter samråd med Tilsynet er noteapparatet udvidet i forhold til ældre DSL-udgaver, da en nutidslæsers historiske viden nok er mindre omfattende end tidligere læseres. Notens funktion bliver da - med et lånt udtryk - at nedfælde en ny dimensions vinkelrette på tekstens dimensioner for derigennem at illustrere, opklare eller bevise de omstændigheder, teksten lader uomtalt. Opgaven har været at slutte en tættere og mere holdbar kontakt mellem digter og læser - og noterne har derfor også, især i forbindelse med de større, vanskeligere digte, en fortolkende karakter, idet der gives oplysninger i forbindelse med ord, begreber o. l., hvis leksikalske indhold ingen kan være i tvivl om (f. eks. Dj III Hos Hexen i Endor: Konge (...) i Faldet med henvisning til Johs. V. Jensens roman Kongens Fald). Noten kan også hæfte sig ved et bestemt aspekt ved et udtryk ud fra en opfattelse af dettes specielle prægning i forfatterskabet (f. eks. farvers symbolindhold: brunet af Solen, Dj III Il letto). Forholdet har med SC's kunstneriske teknik at gøre, en symbolistisk teknik, der er blevet kaldt pronominal, fordi ting og personer i omverdenen benyttes, når de kan kalde en lidenskab frem og anskueliggøre den (jf. f. eks. noter til Kristusbilledet og korsfæstelsesforestillingerne i DV IV Scherzo, Efter Syndefaldet og Fa V Digteren og Daarskaben).

SC har adskillige steder fremhævet sin lyriks særpræg uden forbilleder i samtidig eller fortidig litteratur. Dette - sammenholdt med udtalelser om, at han ikke ved læsning har kunnet tilegne sig noget, som han ikke selv har fundet på - gør, at citater, allusioner og henvisninger til litterære forbilleder optræder forholdsvis sjældent.

22

I stedet er SC's egne kommentarer til denne selvvillede poesi bragt så ofte og så grundigt, som det har været muligt. Der kan her være tale om citater fra notesbøger, breve, avis- eller tidsskriftartikler samt de to essaysamlinger. Med hensyn til breve citeres der udelukkende fra SC-papirerne på Det kgl. Bibliotek, i familiens eje eller i privat eje - fraset de tilfælde, hvor de foreligger på tryk. Når samlingen på Det kgl. Bibliotek rummer breve fra SC skyldes det det forhold, at han havde den Ejendommelighed, at han, naar han havde skrevet et Brev, kom til at holde af det og i Grunden nødig gav det fra sig (Edith Rode: Mit Billede af Sophus Claussen, Berl. Tid. 16.7. 1931, kronikken). SC udarbejdede af samme årsag en kopibog (jf. EF II 262), der befinder sig i familiens eje. Den er svært læselig og dækker kun perioden 1904-05.

Er (dele af) digte trykt andetsteds i forfatterskabet er dette meddelt, ligesom der er komplette henvisninger til førstetryk, senere optryk samt oversættelser op til 1931. M. h. t. oversættelserne i TE, der indgår i PD, se s. 189 om PD. Først efter dette år henvises med forkortelse til Tom Engelbrecht og René Herrings bibliografi. Optryk af enkeltstrofer eller verslinier såvel som digte sat i musik må ligeledes søges dér. Med hensyn til art og grad af henvisninger til sekundærlitteratur henvises til s. 190 ff.