Bruun, Malthe Conrad Uddrag fra Aristokraternes Catechismus

Det er: Naar din Arveherre og Konge, eller hans Familie befaler dig at dræbe din Ven eller dine Forældre, naar han byder dig at bekjende en Lærdom, hvilken du afskyer, naar han fordrer en Meeneed eller et Forræderie af dig, naar han forbyder dig at udøve en hellig Pligt, saa skal du med Ærbødighed anhøre, med Fornøjelse modtage, og med Nøjagtighed udføre slig allernaadigst Befaling, ja du maa siden efter ikke engang føle Samvittigheds-Nag derover.