Bruun, Malthe Conrad Uddrag fra Aristokraternes Catechismus

Det er: Du skal ikke nævne din Herre uden med den dybeste Ærefrygt, som maa vise sig baade i Ord, Gebærder og Stilling. I Henseende til Ordene, da bør det sig aldrig at sige blot f. E.Kongen, men i det ringeste enten Hs. Majestet ell. Vor Allernaadigste Konge, dog helst begge Dele paa eengang. Til Gebærderne henhøre dybe Buk, Hattens Aftagelse i hundrede Skridts Frastand o.s.v. Stillingen maa væredet fuldkomneste Udtryk af tilbedende Ærefrygt, og derfor maa en sand aristokratisk Troende studere dette i Engels Mimik.