Bruun, Malthe Conrad Uddrag fra Aristokraternes Catechismus

Det er: du skal billige alt, hvad din naadige Herre finder for godt at gjøre imod hans Magtes og Æres Fjender. Jager han en talentrig og ærlig Mand i Landflygtighed, fordi han f. E. havde roest Pethion, saa siig: Det var retfærdigt! og skriv, hvis du kan, en Lovtale over Regjeringens Kjerlighed for Sandhed, eller en Ode over den allernaadigst forundte Tænkefrihed. Forfølger man med offentlige og hemmelige Trudsler en for Døden liggende Mand, saa priis den kongelige Ædelmodighed. Foragtes og tilsidesættes de retfærdigste, de mest beviiste Klager over en Befalingsmands, en Magistrats Plyndresyge og Selvraadighed, saa smiil og tal om kjedsommeligt Overhæng, om skyldig Ærbødighed for de constituerte Øvrigheder o. s. v.