Bruun, Malthe Conrad Uddrag fra Aristokraternes Catechismus

Jeg troer paa Adelen, Monarkiets eenbaarne Søn, som først blev undfanget af Hovmod og Egennytte, siden piint og forfulgt as den ugudelige Philosophie, omsider i Frankerige af Frihed og Liighed korsfæstet og ihjelslaaet, henfoer derfra til Tydskland og prædikede der for Kongen af Preussens Aander, 22 men, da den ikke kunde omvende dem, opfoer til Engelland og satte sig der ved Hr. William Pitts Fødder, hvorfra den snart skal komme paa den brittiske Flode, udrustet med Guineer, Kanoner samt Manifester i alle Formater, for at holde Dom over Levende og Døde i Paris.