Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Brorsons Vita ved Bispevielsen 1741

Hans Adolph Brorson er fød aar 1694 den 20 Iuni - faderen Hr. Broder Brorson, fordum Sognepr. for Randerup Meenighed, Moderen Catharina Margrethe Clausen. Hvilcke hans kiære forældre betimelig har opoffret ham sin Skabere, og ikke alleene den 27 ejusd.1) befordret ham til den Hellige Daab, derved at indlemmes i vor livsalige frelsere, men endogsaa baade selv, og deres Ringe Vilkaar uagtet ved Præceptores2) hiemme i Huset, anført ham til Guds-frygt og boglige konster, aar 1704 i hans alders 10de aar er hånd tillige med hans 2de kiære brødre blevet faderløs, efterat deres kiære fader, som ikke efterlod dem Een skilling, i tillid til Guds usvigelige trofasthed, lidet før hand døde, hafte sagt: