Brorson, Hans Adolph Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

Udgaven J3 [1747].

Denne udgave, der tilføjer endnu 2 numre (og som er den eneste fuldstændige, idet dedikationen udgår i J4 ), er et særdeles omhyggeligt bogstavret aftryk efter J2 , hvori den regulering af sprogformen, som var begyndt i de to foregående udgaver, hist og her fortsættes, og den mere gennemgribende modernisering, som vi møder i J4, på enkelte punkter foregribes: Skrivemåderne sejer, vej, højt, høje, ej (alle fra nr. 45 og 63) trænger frem, hvor J2 endnu havde ey osv. I rim på udkaarne genindføres øjerimet forlaarne 98.1.4, for livlig indsættes liflig 159.3.1 (J1 § 10), lov > lof (i bet. 'pris', se J4) 6.1.8. I enkelte tilfælde udelades i efter k: kedes, se J4 § 11. I adjektiverne er endnu nogle steder tilføjet -t: smukt 144.12.6 (adv.) mit syndigt øye (se J1 § 14.1), medens det andre steder er bortfaldet: sød 26.7.5 (kan opfattes som attribut og ikke som adv.), klar (efter rimet: se J1 § 14.1). To steder er artiklens køn bragt i korrekt overensstemmelse med en genitiv, se J1 § 14.3; hun erstattes med den/det på endnu flere steder. Af ændrede flertalsformer kan nævnes blomstres > blomsters 83.5.7 øyene > øynene 135.2.3 englenes > englernes 188.3.7. Mange gamle 2. personsformer moderniseres, fx. estu > est du 81.3.1 veedstu > veedst du 81.3.3-4. I participium optræder formen født 9.4.2, der senere gennemføres i J4; endvidere rettes beknytte > beknytted 191.6.5 og jeg er hiulpen og reddet > jeg er hiulpet og r. 168.8.6. - Udrensningen af J1's former haardt, villie og tvivle fortsættes.

Også i denne udgave er en stor mængde sikre eller formodentlige trykfejl blevet rettet (se også under J2): 6.1.2(?), 31.10.3 (= GJ1),

467

60.6.1 71.6.1 101.3.1 (= Ec), 104.5.1 104.15.3(?), 122.5.2(?), 132.3.3 145.3.1 166.11.3 (= F), 167.2.2 237.3.4 238.2.3 (?), 197.2.4 (== J1 ), 250:7.7, 11.8 253:3.7, 5.6. Et par steder rettes fejl i J2 således, at læsemåden afviger fra originaltrykket: 149.6.3 217.13.1. M. h. t. rettelsen 153.3.1 kan bemærkes, at den genfindes som en håndskreven tilføjelse i heftet F (se ovf. s. 436).

Som bemærket af Arlaud s. 336 bærer denne udgave i højere grad end nogen anden præg af forfatterens indgriben i teksten. Enkelte steder indføres læsemåder, som kendes fra de håndskrevne hefter (se ovf. s. 440), fx. 146.5.6. I øvrigt drejer det sig dels om tilføjelse af manglende versfødder (13.5.6 42.4.6 66.1.5) eller om fjernelse af identiske rim (en teknisk fejl, der ikke er ganske sjælden hos Brorson, jf. s. 465, 472): 61.4.1,3 85.5.2 86.7.9 (atter rettet i J4 ) eller indsættelse af rigtigere rim: 112.8.2. Dels om nye formuleringer: 33.11.1 102.8.4 135.7.2 250.7.7 253.5.6 256.2.9; vente for det usædvanlige rente (J1-2 ) 238.2.3 er muligvis trykfejl. Et par steder bringes teksten derved nærmere til den tyske original: 34.3.3, 4 153.3.1, jf. 84.13.6 111.5.2 (de to sidste steder drejer det sig dog om rene trykfejl i originaltrykkene). Andre steder fjerner teksten sig fra det tyske grundlag (23.1.1 30:4.1,9.4 44.3.1); men her foreligger måske trykfejl. Ved nr. 126 tilføjes en overskrift.

Der er dog også her en del nye forvanskninger (eller ændringer, som næppe tør tilskrives digterens revision), se fx. 49.4.2 70.5.7 (?), 76.8.7 111.10.7 (?), 149.17.2 (? - rettet tilbage i J4 ), 242.1.2.

Det kan bemærkes, at sætteren i den ene af de nytilkomne salmer (271) og af og til i den anden (270) anvender store begyndelsesbogstaver i substantiverne.