Brorson, Hans Adolph Bøjning og afledning.

Bøjning og afledning.

14) Genus. 14.1) Adjektiver og pronominer. I fortsættelse af en tendens, vi har sporet i tidligere udgaver, tilføjes t til adjektiver og pronominer i forb. m. neutrum ell. som adv. Det er navnlig pronominerne vor, hver, ingen og nogen, der ændres (disse pronominer er i ældre tid ofte uden genusbøjning, også i kilder, der ikke kan mistænkes for jysk påvirkning): vort kiød 134.1.3 vort elende 65.2.4 (D J4, vor J1-3; jf.: dette Elænde Kingo Saml. Skr. IV. 15). - ingen > intet haab 271.9.8 intet slaverie 230.8.6 ey nogen (> noget) herberg 13.1.1. Princippet gennemføres dog ikke: ingen blodig saar 29.12.3 (rettet i J6), vor skiold 263.6.6 (J2-7), flere eksempler på ingen ved neutrum er anført s. 453. - Andre tilfælde af nytilkommen neutrumsform: et helligt liv 72.8.6 herligt (adv.) 249.9.6 riigt (som præd. t. obj.) 64.8.2 selsomt (se u. J1 ), stærkt (adv.) 262.4.8 (men stærk 176.1.3 frisk 176.5.5) fuldt 60.2.5 smukt 210.10.5 (kan være en tilstandsbetegnelse, der er omtydet til adv.). - 125.5.4 er et objektprædikat sandsynligvis omtydet til adv.: Hand har mig toed og tvettet Saa deylig (> deyligt) i sit blod.

14.2) Substantiver. Fælleskøn ændres til intk. ved kys (se u. J1 ), favn 178.6.5 (dit favn og skiød), mood 256.2.18 (måske blot trykfejl i J2-3 , J1 har også mit). Den omvendte rettelse findes næsten gennemført i et > en tempel (mod rettelsen i J1 , se ovf.).

14.3) Om genitivforbindelser og sammensætninger se u. J1 .

14.4) Indsættelse af den/det for hun (han) er endnu ikke gennemført: 115:1.5, 5.4 122.3.1 o.m. fl. 152.11.1,5 168.1.4,5 187.1.2 191.11.1 207.4.4 (hans).

15) Numerus. 15.1) Substantiver. I enkelte tilfælde ændres -e > -er: englerne (se u. J1 ), vidner 204.1.6. Omvendt: taarer > taare, se u. A-I.

15.2) Normaliseringen af verbets numeruskongruens fortsættes (se u. J1 ), men gennemføres ikke.

16) Kasus. 16.1) Et enkelt sted moderniseres en af de få tiloversblevne genitivformer på -sens: lysets 14.3.5.

16.2) Akkusativkongruens indføres 92.3.4: Lader os til ham taksigelse bære, Han (> ham), som fra satan os haver giort frie. - Til retter (> rette) tide se u. J1 ). - blive sin Jesu (< Jesum) lig 224.11.6.

16a) Bestemthed: den skiden (> skidne) Syndens lyst 231.2.1.

471

17) Person. Enkelte steder rettes de gamle 2. personsformer (fx. blevst 11.2.4 brødst 50.1.3), men de fleste henstår urettede til J6 . 81.3.3-4 rettes veedstu blot til veedst du (J6: veed du).

18) Modus. Ingen ændringer bemærket.

19) Tempus. 19.1) Formen giorte(s) rettes til giorde(s) 222.2.5 267.9.4, også i tilfælde, hvor den rimer på borte: 19.2.4 185.5.5 270.2.5. men rettelsen er ikke gennemført (se fx. 239.3.3).

19.2) Svage participier, hvis stamme ender på -d, ændrer i perf. part. -d > -dt, ikke blot hvor de skulle kongruere med subj. af neutrum: bortstrødt 246.5.1 ( forød > forødt efter subj. i fk.) eller står efter har: har født 14.1.2 44.1.1 ofl. klædt 43.1.4 striidt 273.3.2 274.1.2 traadt 49.3.8 133.4.6 ( raad), beredt 24.5.6 ( sted), 254.8.5 (do.) (bered bevaret 224.8.4), men også ved er m. subj. af fælleskøn: forødt 246.5.2 født 11.2.4 15.2.5 21.3.1 (t fjernes i J6-7 ), 225.1.2. Ændringen er dog ikke fuldt gennemført, navnlig ikke i rim, se exx. u. A-I.

20) Præsens participium: triumpherendes > triumpherende 267.12.3.

21) Afledning. Om befalning se u. J1.

22) Enkelte ord. J1's form villie genindsættes 3 steder, hvor J2-3 (og originalerne) har ville: 70.2.1 ( stille), 70.2.5 75.1.4. - Om tvi(v)le se u. J1 . - (ik)kuns rettes > (ik)kun 117.13.8 134.5.3 (4.9.4 har alle udgaver kun). - Der reguleres stadig på brugen af en/een, men konsekvens opnås ikke. Under J1 er nævnt en del rettelser een > en, omvendt rettes et > eet 79.2.5. - Om domdag > domsdag, se u. J2 .

Medens de tidligere udgaver veksler mellem satan og sathan, gennemføres den første form (så vidt ses) i J4 , se fx. 69.10.6.

Ifølge Arlaud 337 har J4 gennemført en (i J2 forsøgt, i J3 delvis opgivet) skelnen mellem lov 'lex', 'venia' og lof i bet. 'laus' (se fx. 5.3.6 78.14.1 126.7.3 188.5.7 (F J1-7 ) 267:6.2, 8.1 268:5.7, 6.3 269:1.1, 8.4 270.1.2); den gennemføres også, hvor et (øje)rim krænkes, fx. skov 4.2.8, behov 76.10.2 96.13.7 115.7.2 267.3.3. Tilsvarende adskillelse findes i bibeloversættelserne 1717 ff. og Pontoppidans salmebog (1740), men originalmss. og K S T har Lov. På tilsvarende måde indføres (if. Arlaud 337) adskillelse af føer (imperativ af føre] og før (konjunktion).

23. Tekstændringer. Medens vi endnu i J3 med nogen sikkerhed turde formode, at en række tekstændringer skyldtes forfatteren, er dette mere tvivlsomt for J4's vedkommende. Der forekommer ganske visst forholdsvis mange ændringer, som ikke er af rent ortografisk natur, men de er gennemgående ubetydelige og tilhører alle den art forskydninger, som finder sted, hvor en sætter dels er mindre omhyggelig, dels ønsker at forbedre teksten på steder, der falder lidt tungt eller synes forvanskede. De vigtigste exx. kan ordnes i flg. kategorier:

1) Forringelser. a) Åbenbare forvanskninger: i midleren > imidlertid 107.5.3 (mærkeligt nok genfindes denne fejl i T2 ), forvilder > forvolder 196.13.3 Betyder det dog ey (J4-7 < ney J2-3), jf.: Saa gielder det dog ey J1, Saa gielder det dog Ney F 165.2.8 (jf. S); 193.5.4

472

(rimord gentaget). Endvidere: 45.1.4 69.14.5 78.1.5 (got > god), 98.2.3 151.5.4 168.7.8 240.9.1 262:1.3, 2.5, 9.5, 9.8.

b) Tvivlsomme rettelser af tvivlsomme steder: (verden) Møder (J1-3 > Meder) os paa alle buer 233.4.4 Hvor de fordømte ned I svovlepølen stænkes > senkes 108.10.4, se herom Variantliste fra hs. K s. 411; hver i sine tiders rang (J1-3) > trang 44.4.4.

c) Andre forringelser af teksten: Vil du da (først F J1-3) mit hjerte tage Nu vel an, der er det da 178.2.1 For al den (> min) liflighed 214.3.7. -

2) Forsøg på at udbedre (formentlige) mangler i de ældre udgaver:

a) Rettelse af trykfejl (hvoraf flere dog ikke umiddelbart fremtræder som sådanne, og altså muligvis er rettet af forf.): i troe > i toe 204.1.7 Lad... Os (Og J1-3) i os selv erfare 49.14.2 Al verden (At verden I J1-3) 218.4.1 have > havde 104.5.3 (se I. XIX), 175.3.1 (ordomstilling efter de andre strofer), fuldt > følt 152.8.5 fuldt > fuld 180.14.4 dit > mit 108.1.7 De aldrig fra dig kige (fejl for hige?) J1-3 > vige (ty. orig. von dir gehen) 68.4.6. Genindsættelse af ældre form: Nu skammer sig den onde aand At buen brister (J1,2,4, ryster J3) i hans hånd 149.17.2, noget J3 > nogen I J1,2,4-7 104.15.3.

b) Udglatninger af mere tilfældig natur: og > dog 270.9.6 (se I. XIX) dog > da 267.14.6 det rene (orig. das heilige) > den rene 35.2.1 i glæde > i glæden 100.10.8 sættes > sette 63.2.4. Ordombytninger: 100.4.8 181.2.4 (se I. XIX) 238.3.1 (se smst.). - Hertil måske også flg.: Ney, kommer (Nej kummer, I J1-3 = K) kors og tvang Saa er det du maa lide 208.11.4-5, hvor korrektøren kan have foretaget en nærliggende ændring (jf. 173.2.7) for at få det indledende led til at stemme bedre med Saa.

c) Formelle fejl rettet: identiske rim fjernet (jf. u. J3) 193.5.4 219.10.5 (men ikke 262.8.5-6). Metrumsfyldende småord indsat: egen 13.2.6 hand 125.5.1 (= H J1-2 ).

d) Læsemåder der ligger nærmere ved den tyske original: 168.7.7 (se I. XIX).