Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den tiid gaaer an, som JEsus selv har sat

5. Jeg giver dig af gandske hierte hen
Det, som du har fra døden løst igien,
Tag sielen, naar den arme krop er død,
Udi din haand og milde JEsu skiød.