Brorson, Hans Adolph Troens rare Klenodie, 3.-7. del, samt 2 tillæg. - 1953

REGISTER

Nr.
Ach hvad er man dog i JEsu 234
Ach! hvad er man uden JEsu 233
Ach! hvorledes skal jeg skue 277
Ach! kunde jeg mig ned i JEsu sødhed senke 159
Ach! maatte hun sin JEsum skue 170
Ach! seer dog, hvilken kierlighed 224
Al priis og lof og ære bør 269
Aldrig kand jeg sige 146
Allerstørste præst, som dig 177
Allevegne hvor jeg vanker 247
Amen! JEsus hand skal raade 283
Armod volder mig at skrige 211
At livet blev til sinds 240
Bort I kiødelige tanker 242
Bort verden af mit sind og øye 162
De ord, som du mig lader høre 136
Den elskte Jerusalems længsel 282
Den gamle Adams sind 260
Den onde leve-maade 165
Den sagte bevægelses liflige vind 243
Den siel, som GUd i sandhed kiender 264
Den snevre vey er bred nok til GUds rige 166
Den, som der vinder, skal æde 281
Den tiid gaaer an, som JEsus 248
Den troe, som JEsum favner 192
Den vey, du gikst i kors og trang 169
Den vey gaaer vist til himmerige 197
Den ypperligste vey 185
Det er den daglig trøst, hvormed 155
Det er et lifligt ord 134
Det koster ey for megen striid 202
Det koster meer, end man for først betænker 221
Det koster megen kamp og striid 201
Dig, dig, min HErre, vil jeg prise 135
Du arme støv og jord 246
Du est allene, store GUd! 152
Du est allene værd, o Gud for alle guder 153
Du folk, som christne kaldes vil 141
Du hiertens fryd for rene sinde 191
Du skenker mig dig selv 175
Een draabe kun at smage 253
Eet er nødigt, dette ene 168 426
Nr.
En christen har et kæmpe-mood 200
Er det saaledes, eller skeer 254
Er jeg da her allene vild og fremmet? 209
Falder paa dig modgangs hede 140
Far dog fort! far dog fort! 207
Far her ud, urene aand! 189
Flye, min aand, og bryd med styrke 190
Frisk op beklemte sind! 206
Giv dig, min kiere siel, til roe 139
GUds riges evangelium 131
Halleluja! jeg har min JEsum funden 218
Halleluja tusind gang 279
Her løber jeg i blinde 208
Hvad er din herlighed dog stor 235
Hvad ere de christne dog 245
Hvad fattes mig? hvi er jeg dog 214
Hvad skader dig, min aand 217
Hvem der havde dog forlaaret 238
Hvo er denne fyrste-datter 237
Hvo vil med til himmerige 164
Hvor GUd mig fører, gaaer jeg glad 265
Hvor lystig, sød og yndig 133
Hvor seer det ud i verdens ørk 187
Hvor skal jeg vel lindring finde 280
Hører dog, I christne-lande! 271
I Christo har jeg livet 272
I HErrens udvalde, som hellighed øve 188
I JEsu saar er al min salighed 278
I jomfruer, I kloge 252
I lemmer, hvis hoved 222
I morgen skal mit bryllup staae 145
I prægtige himle og jorden tillige! 158
I siele, som igien saa ilde 142
I sikre folk paa jorden! 255
I sinde, som finde ey hvile 266
Jammer har mig plat omgivet 210
Jeg er den eene alvise stærke GUd 130
Jeg er GUds Jedidijah 225
Jeg er rede til at bede 138
Jeg gaaer i fare, hvor jeg gaaer 156
JEsu al min fryd og ære 216
JEsu, du min lyst i live 178
JEsu! hvor er livets kilde? 212
JEsu! naar jeg sindet ned 231
JEsum, JEsum, JEsum sigter 176
Kommer, hvo vil viisdom lære! 163
Kun frisk derind! 198
Loven er et helligt bud 129
Lær mig, hvordan jeg skal dig, JEsu, finde 180 427
Nr.
Meer end himmel-søde 241
Min brudgom, den liflige 239
Min christen, er dit kors saa svart 196
Min død er mig til gode 273
Min JEsu! mit lives livsaligste brynd 157
Min JEsu, søde siele-lyst! 171
Min JEsum vil jeg, intet meer 236
Min JEsus hand er min begyndelse og ende 160
Min nok beklemte aand! 183
Min siel, hvo vilde være 167
Mit hierte skal brænde som offer i ilden 270
Nu da til lykke 219
Nu derfor maa du dog ey plat 199
Nu, GUd skee lof, at stunden 249
Nu! jeg har vunden 274
Nærmer kun eder, spot, jammer og nød 203
O de siele, de allene 226
O du, den jeg længes efter 244
O GUd! mit lives fader! vilt 151
O GUd, som tiden vender 261
O havde jeg dog tusind tunger 267
O hvad er det en herre-stand 143
O hvilken ære 229
O hvor rigtig, o hvor vigtig 232
O hvor yndigt og hvor fyndigt 228
O JEsu! min brudgom! livsaligste ven 172
O menniske, som troer og veed 259
O siel! hvor blev de gode ord 144
O siel, som daglig glad og sund 150
O slagtet lam! som dødens stærke strikker 223
O søde naade-stand! 230
O vaager op af verdens drømme 215
Op alle folk paa denne jord 132
Op, hierte, op med fryde-skriig 276
Op I christne! ruster eder! 205
Op og smyk dig, siel! med glæde 148
Op! op! at møde 263
Op! op! I folk paa jordens kreds 251
Op! op! min aand, fra hele verdens rige 268
Op! vaag og beed 213
Paa JEsu død og blodig saar 258
Raaber, ach! raabe enhver 275
Roe er sielens beste skat 184
Saa gaaer nu sielens høytid an 149
Saa kom, forønskte dødens stund 250
See, dagen bryder frem med magt 256
Skal kierlighed sin prøve staae 186
Staa fast, min siel! staa fast 220
Stille er min siel til GUd 182
Syndre! hvad er klokken slagen? 262
Synes det i kors og pine 154 428
Nr.
Syng, hierte! syng en aften-sang 257
Sørger du endnu, min siel 181
Taalmodighed behøves 173
Vel den! der veed, i JEsu navn 137
Vil du have roe min siel 161
Vil du til HErrens alter gaae 147
Vor GUd er tro i liv og død 195
Vor troe kand giennem alle baand 204
Vor trængsel, hvor besværlig 193
Vort kors giør sure miner 194
Vær i korset troe og stille 174
Vær lystig i HErren 227
Vær trøstig, mit hierte, bedrøv dig ey meer 179

429