Brorson, Hans Adolph Troens rare Klenodie, 1.-2. del. - 1951

4. Psalmer paa Hell. 3. Kongers Dag.

Nr. 20.

Dig min søde
Skat at møde
Med mit kys og favne-tag,
Og at skue
Dig min drue,
Er min længsel nat og dag.

2. Livets søde
Morgen-røde
JEsus giver os sit skin;
Lys og livet
Bliver givet
Dem, som gik i mørke trin.

* *

- - -

* * 65

3. O min lykke,
Fryd og smykke!
Aldrig noksom prises kand
Dit gemytte,
Som vil flytte
Til os i vort fængsels-land.

4. Derfor haster
Jeg, og kaster
Mig i støvet for din fod,
Tag den gave,
Du skalt have
Siel og hierte, liv og blod.

5. Siel og livet
Være givet
Dig min søde rosens mund,
Begges kræfter
Skal herefter
Ofres dig af hiertens grund.

6. Troens rare
Gyldne vare,
Røgelse i andagts brand,
Myrres taare
Til min baare
Ofrer jeg min GUd og mand.

7. Hiertet kiende
Dig, og brænde
I din længsel dag og nat,
Rens det meget
Til dit eget,
Giør det til din egen skat.

*

- - -

* 66

8. Mine sinde
Altid finde
Udi den forening roe
Til at ære
Dig, og være
Indtil døden huld og troe.

9. Da jeg siden,
Efter tiden,
Al din klarhed skue maa,
I dig leve,
Hos dig sveve,
Evig priis du da skal faae.

Nr. 21.

Mel. Ach! hvad skal jeg synder giøre.

Hvo i hiertet ret vil finde
Denne søde himmel-stand,
JEsum Christum GUd og mand
Udi sielen at oprinde,
Skriftens bog hand søge maa,
Der er denne skat at faae.

2. Hand maa vandre med de vise,
Til vor morgenstiern' opgaaer,
Og i hiertet stille staaer.
Saa kand man sig salig prise,
Thi Guds aasyns klare glands
Fylder hierte, sind og sands.

3. Thi hvor hand er født og baaren,
Der sig viser over alt

* *

- - -

* * 67

En Guddommelig gestalt,
Som i hiertet var forlaaren,
HErrens klarhed speyler sig
Da i sielen yndelig.

4. Hvad man siger, foretager,
Er om denne naade-stoel,
Evighedens blide soel,
Efter ham saa længe jager,
Til at sielen selv har fat
Paa den dyre himmel-skat.

5. Ach! hvor vidt er den tilbage,
Som i verden dum og blind
Spørger efter vær og vind,
Hvor er guld og pragt at tage?
Hvor er herlighed at faae?
Som dog skal engang forgaae.

6. Dumme folk, ja stene-blinde
De vel billig kaldes maae,
Som i denne verden gaae,
Og sig ikke kand besinde,
Ret at søge naadens stand,
Men kun samle dynd og sand.

7. Men den søgning intet gavner,
Naar man kun til kirken gaaer,
Og i dens forsamling staaer,
Efter haanden ogsaa favner
Skriftestoel og alterfod,
Mener saa er sagen god.

*

- - -

* * 68

8. Ney det bare skin at bære,
I en hyklevane gaae,
Gandske intet vil forslaae,
Du maa GUd opofret være,
Og i troen dag og nat
Følge ham, din siele-skat.

9. Ja, saa er hand snart til stede
Hos din bod og altergang,
Naar din sieles synde-trang
Løses i utroelig glæde,
Naar du finder, at hans blod
Renser hierte, aand og mod.

10. Thi saa kand man trøstig ile
Til Guds naades-throne hen
Som en JEsu bruud og ven,
I hans favn og naade hvile,
Naar man her ey andet vil,
End sin JEsum høre til.

11. JEsu, lad mig her i live
Dette ene pønse paa,
At du hos mig være maa,
Og at jeg dig liig kand blive,
Her saa vidt min tiid den naaer,
Der i evighedens aar.

12. Saa vil jeg med alle vise,
Verdens spot og skumpel-skud,
Dig min Frelsere og GUd,
Tiene, love, takke, prise
Ret af gandske hiertens fliid
Her, og indtil evig tiid.

*

- - -

* 69