Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O JEsu! GUds taalmodig lam,

2. Du lidde, at jeg skulde med
I dine fodspor træde,
Og gaae saa troligen afsted
Mit korses gang med glæde,
Ach! hielp mig, at jeg slipper ey
Taalmodighedens rette vey.