Brorson, Hans Adolph Troens rare Klenodie, 1.-2. del. - 1951

REGISTER

Nr.
Ach! at enhver dog tænkte paa 22
Ach himmelsøde ord 100
Ach min rose visner bort 81
Ach! vidste du, som gaaer i syndens lenke 112
Adam gik i frydens lund 79
Al herlighedens HErre 116
Alle Christne-siele skynder 27
Bort! verdens jule-glæde 5
Bryd frem mit hiertes trang at lindre 102
Bryd giennem, mit anfegtet sind 28
Da nu det gamle aar forsvinder 14
Den høye Gud, som til min suk sig bøyer 67
Den luft hvori vi gaae 78
Den, som Gud har født og baaren 44
Den yndigste rose er funden 10
Der mennisket var giort 90
Dig min søde skat at møde 20
Dine vunders huler JEsu! altid skiuler 124
Drag ind ad dine porte 58
Drag, JEsu, mig 57
Du, dievel! skal den glæde ey 69
Du est, opstandne seyers helt 49
Er der nogen, som vil see 126
Er Gud for mig, saa træde 125
Et helligt liv, en salig død 26
Forsøger eder selv, om I i troen ere 122
Frisk op! endnu engang 9
Frisk op til fryd, alt christen-blod 53
Fryd dig! du JEsu bruud 1
Gak hen i Gethsemane 29
Gud skal alting mage 82
Guddoms straale, himmel-lue 59
Guds igienfødde, nye, levende siele 107
Helligste JEsu, reenheds kilde 70
Her kommer dine arme smaa 11
Her seer jeg da et Lam at gaae 30
Hierte Fader! straf mig ey 109
Hierte, lad dig ey indbilde 76 380
Hosianna, livets ord 43
Hvad er det got, i JEsu arme 83
Hvad er dog Paaske sød og bliid 45
Hvad hører jeg i paradiis 87
Hvo hiertet vil omskære 15
Hvo i hiertet ret vil finde 21
Hvo vil mig anklage 127
Hvor er saadan een 98
Hvor kand du dog i synden lee 111
Hvor skal jeg synder hen 115
Hvordan takke vi vor HErre 8
Hvorledes skal jeg møde 4
Hører, I som græde 46
I arme syndre, op i flok 113
I Christne! reiser eder snart 48
I dag er naadens tiid 108
I denne søde jule-tiid 6
I, som af synders søle vækkes 23
Immanuel! vi synge dig 12
JEsu, du min deel i livet 96
JEsu, sielens lyse dag 31
JEsum seer jeg for mit øye 40
JEsus hand er syndres ven 110
Kom Hellig Aand, kom hierte-mild 64
Kom hierte! tag dit regne-bret 19
Kom regn af det høye! lad jorden oplives 63
Korsfæste! see! jeg vil i troe 32
Kraft udaf det høye 65
Lad din naade paa os regne 62
Lad dit rige allevegne 17
Lader os vor HErre prise 51
Milde Gud! mit hierte tager 75
Min aand er lystig, fuld af fryd 93
Min fader! fød mig til dit billede at bære 106
Min hiertens JEsu, søde lyst 95
Min JEsu! grund til al vor lyst 85
Mit hierte altid vanker 7
Naar jeg min JEsu piinsels færd 33
Ney, det er ey 41
Nu det gamle aar gik hen 16
Nu har jeg fundet det jeg grunder 120
Nu JEsus til sin pine gaaer 86
Nu vel an! et freidigt mood 18
Nu vel an mit bange hierte 118
O alle tings Monark! til hvilken ret at tiene 74
O arme siel og hierte, kom 114
O du sielens største glæde 61
O dyre siel! opmuntre dig 72
O giver lyd, I folk, i alle verdens riger 99 381
O Gud! fornuften fatter ey 84
O Gud! hvad est du meer end skiøn 71
O! Gud skee lof! min JEsus giør 24
O Hellig Aand! o søde trøst 60
O hiertets renselse 25
O hvad er min syndig glæde 117
O JEsu! Guds taalmodig lam 34
O JEsu! see min skam og vee 88
O JEsu, som har elsket mig 91
O JEsu! troens dyre skat 121
O! kiere siel, som bliver ey 104
O kierlighed, som himlen sønderriver 42
O lam! som ingen syndens gift har saaret 35
O! min kierlighed og glæde 36
O seyerrige Frelsermand 56
O store Gud! hvad har dog dig 105
O syndig flok, hvo er det, som 66
O søde Gud! din naades magt 68
O søde JEsu, du 50
O! verden kom at skue 37
Op! al den ting, som Gud har giort 77
Op! hen op til fryd og glæde 123
Op! op mit arme hierte 2
Op! thi dagen nu frembryder 3
Paa denne dag vi see Guds Søn 55
Retfærdighed i JEsu Christi blod 128
Saa kom o JEsu, stærke heldt 97
Saa skal da mammon vige 80
See! livets væld er fuld 101
Slaaer sammen alle hænder 54
Store Gud, som dig til ære 73
Store prophete med himmelske lære 92
Søde JEsu! hvilken fliid 94
Triumph! triumph! vor soel er alt oprunden 52
U-op-øselige kilde 38
Vilt du have paaske-glæde 47
Vor JEsus kand ey noget herberg finde 13
Vor siel er dertil født og baaren 89
Vor troe er den forvisning paa 119
Vægter! vil det mørke rige 103
Vær velsignet, naade-throne 39