Brandes, Edvard Uddrag fra Holberg og hans Scene

I festligt Sprog, ved højtidelige Lejligheder kaldes det kgl. Teater for Holbergs Scene. Benævnelsen er historisk taget fuldkommen berettiget. Holbergs Geni og hans Kærlighed til dramatisk Kunst skabte og beherskede den fattige Grønnegade-Scene, og denne, skønt altid mishandlet og til Slutning nedslaaet, blev atter Grundlaget for det Teater, der fik sin Indvielse den 18. December 1748 og efter halvandet Aarhundredes Forløb trods talrige Omskiftelser bestaar endnu. Ogsaa denne Scene blev oprindeligt behersket af den da alderstegne Holberg, der bestemte dens Repertoire, valgte dens Personale og, saalænge han levede, bestandigt følte sig ideelt forpligtet til at udøve en Faders Vogt og Tugt over den. Og efter dette Teaters Oprettelse blev Holbergs Komedier i henved 50 Aar dets eneste nationale Repertoire.