Brandes, Edvard Uddrag fra Holberg og hans Scene

Maaske vilde det være Uret, hvis man henviste til Teatrets første Sæsoner, hvor Holbergs Komedier selvfølgeligt dannede Hovedbestanddelen af Repertoiret, men naar man gennemgaar Tiden i tilfældige Sæsoner fra dette Aarhundredes Begyndelse, kan vel ingen angribe Sammenligningens Rimelighed. Og Resultaterne er helt forbløffende.