Bording, Anders Digte. - 1984

113.
[2 fragmenter til Ejler Holck, 1671.]

A.

Hvad holder det dog hart, før nogen sig opsvinger
Til ærens høye top ved egne dyders vinger
207 Naar Lykken føyer sig och self den mand opleder
Som hun fremdrage vil, det ey forundring heder
At nogen høyes op.

B.

Vel er det vanskeligt, før sig en Mand opsvinger
Til ærens høye top, med egne Dyders vinger
Men den Høy ædle Holk har det dog sat i verk
Och lykkelig opnaaed sit maal och øyemerk.
Hand for sin dapperhed och høye troskabs ære
Af Daner Kongen bleef ophøyet til Friherre
Fik Danebroges tegn och Ridder titels pract
Och rundelig med goeds och eye bleef aflagt
For Liden Croneborg for hannem var at gjemme