Bording, Anders Uddrag fra Ach gaar i Sene Tider gaar

16.

Saa Vitt dog Ceres aldrig Kom
Der hun Sin daatter Jorden om
Att Søge gich ieg io med Vee
Vill Spørge der om Galathe.