Bording, Anders Uddrag fra Ach hvad schall dog Daphnis hyrde

3.

Eller schall hand Sig begiffve
Paa hin sorte Vilden haff
Och Sig tage der sin graff,
Skall hand udi Søen bliffve
Hvor de bølger stor' och sma
Titt hen op till Skyen gaa
Och Saa tiit naar de Sig røre
Need hen till Affgrunden føre.