Bording, Anders Uddrag fra Kunde nogen ting forhindre

1.

Kunde nogen ting forhindre
Den Vlychens Tyranni
Som mig arme giør Vfri
Kunde Such och taare Lindre
Lengsels nød ô Galathe
Som mig giør i hiertit Vee,
Ach daa Vilde ieg mig dømme
Salig och min Nød berømme.