Bording, Anders Uddrag fra Kunde nogen ting forhindre

2.

Alt det Vand Neptunus drager
Klariste Nipsaa dig fra
Vilde ieg mig ønsche daa
Att den Pine Som mig plager
Kunde rett beklagis Saa
Och engang een ende faa
Men 6 ney dett faar att bæris
Som aff Himmelen beschieris.