Bording, Anders Uddrag fra Kunde nogen ting forhindre

6.

Klagetegn i Lind och Bøge
Och hvert træ ieg kommer till
Sørgelig ieg graffve Vill.
Floderne Vill ieg forøge
Med min Øynis graad och Vand
Jndtill ieg ey mere kand
Himlen Sielff Sig træt schall høre
Paa min nød och Redning giøre.