Bording, Anders Uddrag fra Naar Himlen Sielff ey Vill udgyde

4.

Dermed fich ald Vor haab een ende
Och Slett i Sorgens haff forgich
Ach att Vor Lengseil och Elende
Tillige med een Ende fich
O onde dag ô Vrede tiid
Hvi komst du dog saa snarlig hiid
Och spilte Voris haab och Liid,