Bording, Anders Uddrag fra Naar Himlen Sielff ey Vill udgyde

7.

Ach Ach Skall ieg nu Slett ombære
Dig Engelskiønne till min død
Skall ieg rett aldrig nyde mere
Din Venlighed och tale Sød.
Som ieg fornummet har och Veed
Med dyd och Ære Vaar bekleed
Och offver alt med trofasthed.