Bording, Anders Uddrag fra Naar Himlen Sielff ey Vill udgyde

9.

Och naar du Skiønne faar att spørge
Min død och till min graff Vill gaa
Vær trøstig da, Lad aff att sørge
Och Skriff kon saa der offven paa
Her hviler Daphnis dydefuld
Som Vaar Sin kierist altid huld
Ja Lengis end i Sorten Muld.