Bording, Anders Uddrag fra O min Siell huor mange Dage

4.

Hej nu gaar Jeg hen at finde
den mig haffuer Kier Dorinde
der hun gaar i grønnen Eng
Hende will Jeg wenlig bede
Oc for hende pib' oc quæde
Hun skall icke wære Streng.