Bording, Anders Uddrag fra O min Siell huor mange Dage

8.

Slig oc anden nød at driffue
Will Jeg her ey lenger bliffue
See Huor Jeg er bleffuen tung
See huor bleg oc tynd om Kinder
Bliffuer Jeg oc Slet forsuinder
Jeg som før waar braff oc ung.