Bording, Anders Uddrag fra Op hiertens suck oc graad vær rede

13.

Der du mig plejed krants at gjøre
Aff rosen och aff hjertens fryd
Der jeg med dig var vant at høre
Paa fuglens lifflig sang och liud.