Bording, Anders Uddrag fra Skall det Endelig nu wære

9.

Du Well haffuer mangen Sinde
Seilet hen i Salten haff
Som Fru venus den Gudinde
Haffuer sin oprindels aff
Men paa Kierlighedsens brynde
Du dog aldrig har hafft kynde
Din utidig hastighed
Derom giffuer nock beskeed.